Rijksoverheid

Bestuurlijke afstemming windpark Zeewolde en Almere Oosterwold

maandag, 24 juli 2017
Afbeelding Plangebied

Het nieuwe windpark Zeewolde en de woningbouwlocatie Almere Oosterwold zijn twee grote ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Flevoland. In het gebied rond de A27 overlappen beide ontwikkelingen elkaar. De slagschaduw van de hoge windturbines langs de A27 met een tiphoogte van 220 meter, reikt tot 1,5 kilometer in het gebied van Oosterwold. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van het windpark Zeewolde op de woningbouwlocatie Oosterwold. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt om de effecten van slagschaduw op de woningbouw te mitigeren. Naar aanleiding hiervan is een bestuurlijke overeenkomst opgesteld tussen Rijk, provincie Flevoland, gemeente Almere en gemeente Zeewolde. Deze afspraak is op 27 juni jl. ondertekend door betrokken regionale bestuurders en heeft de instemming van de betrokken bewindslieden. Kernpunten van deze afspraak zijn: 

  • Een verdere fasering ontwikkeling van Oosterwold fase 2, met de bedoeling om in de eerste jaren maar in beperkte mate kavels uit te geven in de slagschaduwcontour van de nieuwe windturbines;

  • Onderzoek naar een ruimtelijke optimalisering van de Eemvallei als groenstructuur, waardoor meer woningbouw mogelijk wordt buiten de slagschaduwcontour;

  • Het kunnen treffen van flexibele voorzieningen aan de woningen tegen slagschaduw in de ochtendzon;

  • In ruil voor een financiële vergoeding aan de initiatiefnemer van het windpark stilzetten van de windturbines als gevolg van de middag- en avondzon voor nog te bouwen woningen. Afgesproken is dat deze kosten gedekt zullen worden binnen de grondexploitatie van de woningbouw (door middel van kostenverhaal op basis van de Wro bij gronduitgifte).

Betrokken partijen hebben vastgesteld dat op deze wijze sprake is van een goede afstemming tussen het windpark en de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Daarbij geldt dat het Rijk, in samenwerking met de gemeenten Almere en Zeewolde, voor 1 oktober 2017 nog een informatieve handreiking zal uitbrengen aan de hand waarvan initiatiefnemers van woningbouwprojecten inzicht krijgen op welke wijze aan de slagschaduwnorm voldaan kan worden.