Rijksoverheid

Herindeling Ministerie van Binnenlandse Zaken.

donderdag, 8 februari 2018

Overdracht dossiers ministerie IenW (voorheen IenM) naar BZK.

Het ministerie van BZK is met ingang van 26 oktober 2017 verantwoordelijk voor de beleidsdossiers Ruimtelijke ontwikkeling, Wet Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet en het Kadaster. Deze beleidsdossiers komen over van het voormalig ministerie van IenM (nu IenW). Digitale dienstverlening aan bedrijven komt vanuit het voormalig ministerie van EZ (nu EZK). De portefeuilleverdeling is definitief vastgesteld tijdens het constituerend beraad van het nieuwe kabinet op 25 oktober 2017.

Korte duiding nieuwe beleidsterreinen:

  • Ruimtelijke ontwikkeling, inclusief de structuurvisie en nationale omgevingsvisie. 
  • Wet Ruimtelijke ordening. Het Rijk is verantwoordelijk voor de nationale ruimtelijke belangen en werkt daar samen met provincies, gemeenten en waterschappen aan. 
  • De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. 
  • De Crisis- en herstelwet heeft tot doel geplande bouwprojecten naar voren te halen, bijvoorbeeld door kortere procedures. 
  • Het Kadaster registreert gebouwen, schepen en vliegtuigen en geeft vergunningen af voor graafwerkzaamheden. 
  • Taken op het terrein van digitale dienstverlening aan bedrijven van Min EZK.