Rijksoverheid

Nieuwe afspraken over bodemkwaliteit in pachtovereenkomsten?

donderdag, 14 november 2019

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt mogelijkheid voor afspraken over bodemkwaliteit in pachtovereenkomsten en heeft daarom Wageningen Environmental Research en Wageningen Economic Research gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om in (erf)pachtovereenkomsten afspraken met de (erf)pachter vast te leggen, die helpen om de bodemkwaliteit duurzaam in stand te houden.

De hoofdvragen zijn:

  • Welke handelingen zou een agrarisch ondernemer (als pachter) kunnen verrichten of juist nalaten, waardoor de bodemkwaliteit wordt bevorderd?

en

  • Welke mogelijkheden zijn er om afspraken hierover vast te leggen in de vertrouwde pachtvormen: reguliere pacht, erfpacht of geliberaliseerde pacht?

De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet alleen van belang voor het beheer van de agrarische gronden door het Rijksvastgoedbedrijf maar bijvoorbeeld ook voor het  agrarisch grondbeheer van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat

De aanleiding voor het onderzoek is het geactualiseerde beleid van staatssecretaris Knops voor de agrarische gronden van de Staat (zie zijn brief aan de TK, oktober 2018). Daarin zegt hij toe om het beleid te ondersteunen van minister Carola Schouten (LNV) voor het ontwikkelen van kringlooplandbouw en het realiseren van een strategie voor de landbouwbodems in Nederland.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een zekere voorbeeldfunctie als verpachter van 43.500 ha landbouwgrond, met name in Flevoland en de Wieringermeer. Op 6 maart jongstleden liet de staatssecretaris weten bereid te zijn om rijksgronden in te zetten voor  proefprojecten, waarbij de agrarische mogelijkheden worden onderzocht om de bedrijfsvoering aan te passen aan de gevolgen van bodemdaling en bodemdegradatie. Tijdens een bijeenkomst in Zeewolde bij het bedrijf ERF BV (Exploitatie Reservegronden Flevoland) werd hem toen het onderzoek ‘Grond in Beweging’ aangeboden over de trends, die tot 2040 de gebruiksmogelijkheden van de agrarische gronden in Flevoland zullen bepalen.

Zie over dit onderzoek o.a. het artikel ‘Flevolands grondgebruik in beweging’, ROMagazine jaargang 37/04, en het rapport ‘Grond in Beweging’, Wageningen Economic Research en het Kadaster, Wageningen, 2019.

Het onderzoek ‘Duurzaam beheer van de agrarische gronden van het Rijk: mogelijke voorwaarden in (erf)pachtovereenkomsten’ (werktitel) zal naar verwachting begin 2020 verschijnen.

Meer weten

Neem contact op met:

  • Peter Petrus (Interdepartementaal beleidsadviseur vastgoed, Rijksvastgoedbedrijf, auteur)
  • Charlotte Stein (Portefeuille manager grond, Rijksvastgoedbedrijf)
  • Eelco Terpstra (Hoofd agrarisch gebruik, Rijksvastgoedbedrijf)