Rijksoverheid

Ontwerpverkenning ´Flevoland, Regio van de Toekomst´ ligt op koers

woensdag, 19 december 2018

Foto: Beeldarchief RWS

Op vrijdag 30 november jongstleden vond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een wervelende presentatie plaats van de ontwerpverkenning ´Flevoland, Regio van de Toekomst´. De verkenning, één van in totaal 4 regionale verkenningen, richt zich op de mogelijkheden om het grondgebruik in de provincie aan te passen aan een aantal  trendmatige ontwikkelingen, die de komende decennia aanpassing van het gangbare agrarische gebruik noodzakelijk zullen maken. Het betreft klimaatverandering en bodemdaling, die tot nattere omstandigheden zullen leiden maar ook om maatschappelijke wensen om tot meervoudig ruimtegebruik te komen.
Het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Flevoland hebben twee ontwerpteams opdracht gegeven om wervende toekomstperspectieven te schetsen. De teams werken onder de hoede van de NVTL en de BNPS . De ontwerpen geven ook invulling aan het doel ‘Naar een waardevolle Leefomgeving’ van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en zullen aanbevelingen doen voor beleidsdoelen en instrumentatie op nationaal niveau.
In Flevoland bezit het Rijksvastgoedbedrijf ca 28.000 ha agrarische gronden. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat en het Staatsbosbeheer belangrijke eigenaren van gronden en wateren. In het kader van het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP) streven het RVB en de provincie Flevoland samen met het Waterschap Zuiderzeeland, LTO-Noord en genoemde rijkspartners naar het smeden van allianties op deelgebiedniveau om adaptatiestrategieën voor het grondgebruik van de toekomst uit te voeren.
De ontwerpers zullen begin 2019 hun definitieve ideeën presenteren. Tijdens de tussenstand op 30 november lieten zij zien goed op koers te liggen met onder meer een aantal innovatieve,  duurzame en circulaire agrarische bedrijfsconcepten in combinatie met natuur, stedelijke activiteiten en waterrijke omstandigheden.

Meer informatie