Rijksoverheid

Taken en bevoegdheden RVB nader omschreven.

donderdag, 8 februari 2018

Besluit taak RVB 2017 en de Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017.

Eind vorig jaar is de Ministerraad akkoord gegaan met twee belangrijke stukken van het Rijksvastgoedbedrijf: het Besluit taak RVB 2017 en de Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017.

Voor wie het gemist heeft: in het Besluit taak RVB 2017 zijn de taken waarmee het Rijksvastgoedbedrijf is belast uitgeschreven. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft aan alle partijen (zowel binnen als buiten de rechtspersoon Staat) die betrokken zijn bij de onroerende zaken van het Rijk, over de taken en verantwoordelijkheden van het RVB.

Met de Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017 wordt invulling gegeven aan bevoegdheid van de minister van BZK om nadere regels te stellen over het materieelbeheer en het privaatrechtelijk beheer van onroerende zaken van het Rijk.

Dit document vervangt de oude Regeling Materieel Beheer 2006 die met inwerkintreding van de nieuwe Comptabiliteitswet per 1 januari is vervallen. Een link naar beide stukken is hieronder opgenomen.