Rijksoverheid

Tijdelijk Anders Bestemmen: Ruimte voor flexibel gebruik

dinsdag, 19 juni 2012

Tijdelijk Anders Bestemmen is geen wondermiddel, maar wanneer goed ingezet, kan TAB  een bijdrage leveren aan de kwaliteit van een gebied en aan het verlagen van de exploitatielasten wanneer vastgoed langere tijd niet benodigd is. Op 14 juni 2012 hield Ireen Röling van de waterdienst van Rijkswaterstaat een lunchpresentatie over het Innovatieproject Tijdelijk Anders bestemmen (TAB). Het programma is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Innovatienetwerk en Deltares.

De bedoeling van het programma is om vastgoed tijdelijk op een andere manier te laten gebruiken dan waarvoor het oorspronkelijk is verworven. Het idee is ontstaan tijdens een bezoek aan New Orleans, waar in de uiterwaarden van de Mississippi tijdelijk gebruik werd toegelaten. Bij een eventuele overstroming accepteerden de gebruikers dat het door hen gestichte verloren ging zonder dat zij een recht op vergoeding lieten gelden.
De gedachte is om TAB vooral voor grond in te zetten, in situaties dat het te realiseren project nog een aantal jaren op zich laat wachten. De tijdelijke bestemming heeft dan voordelen boven het braak laten liggen of het dood spuiten van alle vegetatie; maar een breder inzetten van TAB is zeker denkbaar. Voor de inzet van TAB komen strategisch aangekochte gronden in aanmerking, maar het kan ook helpen in situaties dat projecten later worden gerealiseerd.
Het is mogelijk om tijdelijke natuur te realiseren; consequentie daarvan is dat het aan het eind van de tijdelijkheid moet worden opgeruimd. Daarvoor is ontheffing van de flora- en faunawetgeving mogelijk. In de visie van TAB is het netto resultaat van de tijdelijke natuur een verrijking.
De motieven om TAB in te zetten kunnen zijn:
- Strategisch, een gebied vrijhouden
- Economisch, de kosten zijn laag en er is een opbrengst
- Publieksgericht, TAB wordt ervaren als kwaliteitsimpuls
- Ruimte bieden voor experimenten.
Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt getoond dat TAB een breed scala aan inzetmogelijkheden heeft.
Belangrijk is, dat er voordat men TAB inzet een quick scan doet naar kosten en opbrengsten èn dat men vooraf verzekert dat de opruimkosten na TAB zijn afgedekt.
Het verdient aanbeveling om de inzet van TAB voor energieprojecten vooraf te toetsen aan de hand van een business case.
TAB is geen wondermiddel; maar wanneer goed ingezet, kan TAB  een bijdrage leveren aan de kwaliteit van een gebied en aan het verlagen van de exploitatielasten wanneer vastgoed langere tijd niet benodigd is. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of de opbrengsten voor het rijk als geheel nog kunnen worden verbeterd door de bestaande financiële afspraken binnen de rijksoverheid aan te passen zoals bedoeld in het advies van Van der Vlist.