Rijksoverheid

Omschrijving gehanteerde begrippen

De beleid-vastgoedcombinaties (bvc) zijn ingedeeld naar beleidsthema, vastgoedhandelen en status/fase. Dat is verbeeld in de iconen op de kaart. Daarnaast is in de tabellen per bvc aangegeven of er een beleidsbeslissing nodig is of dat uitvoeringsorganisaties er zelf mee aan de slag kunnen. Tot slot is aangegeven of voor de uitvoering een externe opdracht nodig is of dat het onderwerp binnen de algemene opdracht van een vastgoedhoudende rijksdienst past.

Vastgoedhandelen:
·         Verwerving:
kopen, huren of ruilen van gronden, wateren, gebouwen of complexen voor een (rijks)beleidsdoel. Voorbeeld: het ruilen van gronden voor het voltooien van de Ecologische Hoofdstructuur;
·         Beheer: ontwikkeling: met het vastgoed in portefeuille inspelen op kansen en initiatieven die zich in de omgeving van het vastgoed voordoen; het vastgoed aanpassen aan veranderende gebruikerseisen en investeren om de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het vastgoed te verhogen. Voorbeeld: het toepassen van geothermie als energiebron of het combineren van diverse publieke functies in één rijksgebouw;
·         Beheer: ingebruikgeving: het verhuren of verpachten van gronden, wateren, gebouwen of complexen in de eigendomsportefeuille onder voorwaarden, die bevorderen dat het vastgoed zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt in relatie tot een (nieuw) beleidsdoel. Voorbeeld: agrarische grond in gebruik geven voor de plaatsing van windturbines of het toestaan van (tijdelijk) gebruik van kantoorruimte voor andere functies, zo nodig na wijziging van de bestemming (bestemmingsplan);
·         Verkoop: het vervreemden van gronden, wateren, gebouwen of complexen wegens overtolligheid:

De verkoop van gebouwen en complexen valt uiteen in 1) verkoop onder de vigerende bestemming 2) verkoop na (publiekrechtelijke) herbestemming, investering nodig voor het nieuwe gebruiksdoel 3) verkoop na complexe herbestemming; vergaande ingrepen nodig; eventueel na periode van tijdelijk gebruik;  4) verkoop na gebiedsontwikkeling en herbestemming: verkoop vindt in delen en/of gefaseerd in de tijd plaats;
Grond
wordt ingedeeld in ‘strategisch’ (er rust een toekomstig publiek doel op) en ‘niet-strategisch’. Alleen niet-strategische grond kan worden verkocht aan derden om het realiseren van een rijksdoel elders mogelijk te maken. Voorbeeld: verkoop van grond aan een boer die grond moet afstaan vanwege de uitvoering van een publiek werk.

BVC-Fase
·         Te onderzoeken: vaststellen of er een realistische match mogelijk is tussen aanwezig vastgoed en e
́én of meer beleidsdoelen alsmede het bijeenbrengen van de partijen en het vaststellen van hun belangstelling. Een bvc wordt als ‘te onderzoeken’ opgenomen indien een match mogelijk wordt geacht op basis van interviews met vertegenwoordigers uit de beleids- en de vastgoedomgeving.
·         In ontwikkeling: uitgaande van een als realistisch beoordeelde match van een beleidsdoel en de inzet van vastgoed, worden de juridische, bestuurlijke en financiële voorwaarden nader verkend: de relevante partijen zijn op de hoogte van het streven naar een match en zij werken samen aan het verder verkennen van de voorwaarden om een en ander te realiseren.
·         In uitvoering: in detail is bekend welk vastgoed op welke wijze wordt ingezet ten behoeve van e
́én of meer beleidsdoelen. Er is mogelijk een overeenkomst getekend tussen partijen en er is een plan dat aangeeft wat wanneer zal gebeuren. De praktische uitvoering is begonnen, loopt al enige tijd of verkeert in een afrondend stadium.

Beleidsstatus
·         Uitvoeringsbeleid:
voor het inzetten van vastgoed voor het beleidsdoel is geen beleidsuitspraak van een departement nodig. De vastgoedhoudende dienst bepaalt zelf het handelingskader.·         Beleidsuitspraak nodig: het inzetten van vastgoed voor het beleidsdoel is alleen mogelijk op basis van een (aanvullende) beleidsuitspraak van een departement;
·         Nieuw beleid gewenst: voor het kunnen inzetten van vastgoed voor een ambitie is nieuw beleid nodig / gewenst.

Opdracht
·         Past in opdracht vastgoedhoudende dienst: realisatie van de beleid-vastgoedcombinatie ligt binnen het domein, de opdracht en de kaders van de vastgoedhoudende dienst of organisatie.
·         Extern verzoek/opdracht nodig: voor realisatie van de beleid-vastgoedcombinatie is een opdracht / verzoek nodig van een departement of van een andere vastgoedhoudende dienst, of van een andere overheidspartij voor zover die is belast met de uitvoering van (gedecentraliseerd) rijksbeleid.