Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Drenthe

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

BVC-Beleidstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

 DR-01

Energiebe-sparing rijksgebouwen

Duurzame energie

 

Beheer: ontwikkeling

In ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht (RVB, RWS)

Het RVB heeft de opdracht om te werken aan energiebesparing op (te renoveren) rijksgebouwen. Onderzoek voor welke panden deze maatregelen kunnen worden genomen. Locaties nog nader te bepalen.

 DR-02

Duurzaam opwekken van energie met inzet van rijksvastgoed

Duurzame energie

 

Beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

De diensten met vastgoed van het Rijk hebben de opdracht om het duurzaam opwekken van energie op (rijks)gronden en – gebouwen te bevorderen. Onderzoek op welke panden en gronden dit mogelijk is. Locaties nog nader te bepalen. (RVB, RWS, SBB)

DR-03

Grond voor energie-infrastructuur

Duurzame energie


Verwerving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Onderzoek mogelijkheden/behoefte om gronden te verwerven (Rijk heeft er weinig grond) nabij de traçé’s voor het te ontwikkelen ‘Energiesysteem 2.0’ dat voorziet in een toekomstbestendige energie-infrastructuur en veilige opslag. Aanleg van verbindingen tussen windenergiegebied Zuidoost Drenthe en grote afnemers. Zie Structuurvisie Electriciteitsvoorziening SEV IV.

 DR-07

Biomassa produceren op ‘overhoeken’

Duurzame energie

 

Beheer: ingebruikgeving

In ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Past binnen opdracht (SBB)

Door middel van proefprojecten zoeken naar verbetering techniek om biomassa op ‘overhoekjes’ te produceren en de gewenste energietransportinfrastructuur te realiseren; initiatief SBB. Locaties pilots nog nader te bepalen.

DR-09

Afstemmen aanbod en vraag van vastgoed in Oost-Drenthe

Economie / werkgelegenheid

 

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

In de anticipeerregio Oost-Drenthe streven Rijk en regio naar een betere afstemming van het bestaande vastgoed op de vraag (ev. door vastgoed uit de markt te nemen) en naar een aangepast systeem van voorzieningen, dat goed bereikbaar is (beleid Interbestuurlijk Actieprogramma Bevolkingsdaling). Onderzoek de aanwezigheid van rijksvastgoed binnen een bredere lokale vastgoedbenadering, o.a. in Emmen en Coevorden. Locaties nog nader te bepalen.

DR-11

 Vastgoed-ontwikkeling in Assen, Emmen

(Rijks)huisvesting

 

Verkoop

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht

Bij de uitvoering van het Masterplan rijkshuisvesting werkt het Rijk samen met gemeenten Assen en Emmen aan optimale herbestemming van voormalige rijksgebouwen.

DR-12

herbestemming en medegebruik Johan Willem Friso Kazerne

Defensie

 

Beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (Defensie; RVB)

In kader van ‘Packagedeal Assen’: gedeeltelijke herbestemming en medegebruik van de Johan Willem Friso Kazerne; gemeente Assen en RVB in overleg met Min. VenJ (DJI)

DR-16

herontwikkeling (rijks)vastgoed in anticipeerregio Oost-Drenthe

Bevolkingsdaling

 

Verkoop

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past binnen opdracht (RVB)

In het kader van het stedenbeleid (Agenda Stad) is behoefte aan het ontwikkelen van verdienmodellen voor de herontwikkeling van (rijks)vastgoed in het stedelijk netwerk van Drenthe (Assen-Groningen; Meppel, Hoogeveen, Emmen). Onderzoek mogelijkheden om rijksvastgoed (RVB-portefeuille) efficiënt in te zetten. Locaties nog nader te bepalen.

DR-17

Gronden voor bereikbaarheid regio Groningen-Assen

Mobiliteit / infrastructuur

 Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Onderzoek beschikbaarheid van rijksgronden resp. de noodzaak om deze te verwerven ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen: beter benutten van infrastructuurnetwerk, aanleg OV-knooppunten en het vergroten van de capaciteit en frequentie van hoogwaardig openbaar vervoer. RVB in samenwerking met RWS en de provincie.

DR-18

Opwaarderen transportassen

Mobiliteit / infrastructuur

 Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Onderzoek de behoefte aan het verwerven van gronden/efficiënt inzetten van (rijks)gronden voor het vergroten van de interregionale connectiviteit door het opwaarderen van de transportassen A28/A37, de spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen en de spoorlijn Zwolle-Emmen.

DR-19

Investeringen in het spoor

Mobiliteit / infrastructuur

 Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Onderzoek de behoefte aan het verwerven van gronden / efficiënt inzetten van (rijks)gronden ten behoeve van investeringen in het spoor: Assen-Groningen, Zwolle-Emmen, Coevorden, respectievelijk in de stationsgebieden Assen, Emmen, Coevorden. (ProRail, RVB).

DR-20

N33 (Assen-Veendam), N381 (Emmen-Drachten)

Mobiliteit / infrastructuur

 Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Onderzoek de behoefte aan het verwerven van gronden / efficiënt inzetten van (rijks)gronden voor het verbeteren van de verbindingen N33 (Assen-Veendam), N381 (Emmen-Drachten) (RWS). Voor de N33 zijn al gronden aangekocht.

DR-22

A37 (Hoogeveen – Duitse grens)

Mobiliteit / infrastructuur

 Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Onderzoek de behoefte aan verwerven van gronden / efficiënt inzetten van (rijks)gronden ten behoeve van het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking tussen economische clusters door te investeren in internationale infrastructuur: A37 (Hoogeveen – Duitse grens) (RWS).

DR-23

Groningen Airport - Groningen-Bremen

Mobiliteit / infrastructuur

 Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Onderzoek de behoefte aan het verwerven van gronden / efficiënt inzetten van (rijks)gronden voor het aansluiten van de luchthaven Groningen Airport op de IC-verbinding Groningen-Bremen (provincie - RWS).

DR-24

spoorverbinding Zwolle-Coevorden-Bad Bentheim

Mobiliteit / infrastructuur

 

 Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

De spoorverbinding Zwolle-Coevorden-Bad Bentheim vervult een dragende rol in de ‘dryport’-functie van de regio Emmen-Coevorden. De focus ligt op samenwerking met Rotterdam, Amsterdam en een aantal Duitse en Oost-Europese knooppunten. De regio wil deze spoorverbinding versterken voor het goederenvervoer en geschikt maken voor personenvervoer. Onderzoek daarvoor de behoefte aan het verwerven van gronden / efficiënt inzetten van aanwezige (rijks)gronden.

DR-26

 ‘Veenhuizen’:

verdienmodel natuur en cultuur

Cultureel erfgoed

 

Beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht SBB/RVB

Werelderfgoedgenomineerde ‘Veenhuizen’; voorstel om gecombineerd verdienmodel voor cultuur- en natuurbeheer te maken (OCW; EZ; RCE; SBB).

DR-36

Natuur en zoetwatervoor-ziening in de Veenkoloniën

Waterveiligheid

 

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

In de Veenkoloniën worden mogelijkheden onderzocht om zoet water op te slaan ter wille van een duurzame zoetwatervoorziening in Noord-Nederland. Daarbij doen zich meekoppelkansen voor natuurbeheer voor. Onderzoek de mogelijkheden om rijksgronden (gronden SBB, domeingronden) hiervoor in te zetten. Locaties nog nader te bepalen.

DR-37

Rijksgronden voor de EHS

Natuur-ontwikkeling

Verkoop (ruil)/ verwerven

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek of opdracht nodig

Uitruil rijksgronden t.b.v. de voltooiing van de grote natuursystemen (herijkte EHS; SBB; EZ; RWS, RVB). Locaties nog nader te bepalen.

 

 

 

 

 

 

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

DR-14

(Rijks)vastgoed voor opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders

Huisvesting doelgroepen

 

Verkoop

In uitvoering

Beleidsuitspraak gewenst

Past binnen opdracht (RVB)

Onderzoek de behoefte aan opvanglocaties voor asielzoekers in overleg met het COA in relatie tot de beschikbaarheid en geschiktheid van rijksgebouwen in Noord-Nederland. Idem voor het huisvesten van statushouders; dit in overleg met de gemeenten. Locaties nog nader te bepalen.

DR-27

Nationaal Deltaprogramma – naar integrale gebiedsontwikkeling

Waterveiligheid

 

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Onderzoek de beschikbaarheid van rijksgrond om werken uit te kunnen voeren in het kader van het Deltaprogramma. Locaties nog nader te bepalen.

Het Nationaal Deltaprogramma gaat uit van strengere waterveiligheidsnormen, een flexibeler en efficiënter watersysteem en een groter zoetwateraanbod in de regio (vasthouden/bufferen). Er zijn mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling met maatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat (landbouw, kustverdediging, watertechnologie, landschap en natuur).

DR-39

Rijksgrond naar de provincie (EHS)

Natuur-ontwikkeling

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek of opdracht nodig

Ruiling of verkoop rijksgronden aan de provincies (bijv. voor het voltooien van de herijkte EHS); in aanvulling op overdracht BBL-gronden.

Opm: Prolander begeleidt deze overdracht voor provincies Groningen en Drenthe.

DR-40

EU-regelgeving grondoverdracht (overhoeken)

Rijksvastgoedbeleid

 

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Afstoten overhoekjes aan derden is moeilijk door EU-regelgeving (staatssteun). ‘Overhoekjes’ ondershands overdragen aan de partij, die er redelijkerwijze het meeste belang bij heeft? (SBB, RWS, RVB). Onderzoek of hier beleidsafspraken gemaakt kunnen worden (RVR-ICRV).

DR-41

Natuur-compensatie

Natuurontwikkeling

 

Beheer: ingebruikgeving;

verkoop / verwerving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht SBB, wel verzoek van belanghebbenden nodig

EU-beleid verplicht overheden om natuur, die verloren gaat door economische projecten, te compenseren door natuurontwikkeling. Staatsbosbeheer heeft de expertise om die compensatie uit te werken (onderzoek, ontwerp en uitvoering). SBB biedt aan om tegen een passende vergoeding de verplichtingen van de (rijks)partijen over te nemen op het gebied van natuur- en boscompensatie die volgen uit de Flora en Faunawet. Te onderzoeken waar partijen over gronden beschikken, geschikt voor natuurcompensatie. (Betreft SBB, RWS, ProRail, provincies, de betreffende gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf). Locaties nog nader te bepalen.