Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Flevoland

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

BVC-Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

FL-01

Woningbouw Almere

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

In uitvoering

Beleidsuitspraak nodig

 

Externe opdracht is gegeven in het verleden (RVB)

Maakt onderdeel uit van de woningbouwopgave in de Noordvleugel. Is opgenomen in structuurvisie RRAAM. Er is rijksgrond ter beschikking gesteld voor de schaalsprong Almere. De grondopbrengst van 15.000 woningen op rijksgrond wordt in een ontwikkelfonds Almere gestort. Ook de gemeente en de provincie storten daar geld in. Als eerste wordt het gebied Oosterwold ontwikkeld. Dit project is in uitvoering.

FL-02

Rijkskantoren Lelystad

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop / beheer: ingebruik geving; ontwikkeling

In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB)

Vloeit voort uit het Masterplan rijkskantoren Flevoland en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van Lelystad. Er is een MIRT-onderzoek uitgevoerd naar een gebiedsstrategie voor de herbestemming van rijksgebouwen in Lelystad en ander vastgoed. In 2016 wordt een uitwerkingsagenda opgesteld.

FL-03

Bereikbaarheid Lelystad Zuid, luchthaven Lelystad en bedrijventerreinen Larserpoort en OMALA.

Economie en Bereikbaarheid

Verwerven

In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RWS)

RWS verwerft grond voor de aanleg of uitbreiding van infrastructuur voor de ontsluiting van bedrijventerreinen en de uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Dat kan leiden tot grondtransacties tussen vastgoedhoudende rijksdiensten.

FL-04

Binnenvaartterminal Flevokust

Mobiliteit/infrastructuur

Beheer: ingebruik geving

In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB, RWS)

Het beleid is gericht op het bevorderen van goederenvervoer over water en rail. De provincie Flevoland heeft het initiatief voor de ontwikkeling van een binnenvaartterminal aan de Flevokust overgenomen van de gemeente Lelystad. Door middel van een erfpachtconstructie ten aanzien van de benodigde rijksgrond, is de businesscase voor de terminal mogelijk gemaakt.

FL-05

Herbestemming RCE scheepsarcheologisch museum Lelystad (in relatie met MIRT onderzoek rijkskantoren)

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB)

Het scheepsarcheologisch museum van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Lelystad wordt verplaatst naar een andere locatie. Een herbestemming van het huidige pand met bijbehorend terrein wordt in relatie gebracht met de ontwikkeling van Bataviastad. Dit gebouw is betrokken bij het MIRT onderzoek rijkskantoren Lelystad (zie FL-2).

FL-06

Natuurgebied Oostvaardersplassen versterken

Natuurontwikkeling

Verwerven

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak nodig

Past in opdracht (SBB, RVB, RWS)

Natura 2000 is een Europees beleidskader. De ambitie is om de Oostvaardersplassen te versterken als een natuurgebied van internationale betekenis. Voor deze ambitie is samenwerking nodig tussen de vastgoedhoudende rijksdiensten onder regie van de Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer.

FL-08

Grondtransacties in het kader van uitbouw luchthaven Lelystad

Economie / Bereikbaarheid

Verwerven, verkoop (ruil)

In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

Externe opdracht (RVB)

De luchthaven Lelystad wordt uitgebreid. Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe locatie voor onder meer de RDW testlocatie. Voorts vindt onderzoek plaats naar de verplaatsing van een of meer boerderijen in verband met voorspelde geluidhinder van de nieuwe luchthaven.

FL-09

Luttelgeest biedt ruimte voor glastuinbouw

Economie

Verkoop (ruil)

In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

Op verzoek (RVB)

Het beleid is erop gericht om buiten het Westland ruimte te bieden voor de ontwikkeling van glastuinbouw. Het landbouwontwikkelingsgebied Luttelgeest biedt ruimte voor glastuinbouw uit de Randstad. Beschikbaarheid van agrarische ruilbedrijven bepaalt wanneer uitplaatsing mogelijk is.

FL-10

Casus Schokland (Unesco Werelderfgoed)

Erfgoedbeleid / UNESCO

Verkoop / beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Beleidsuitspraak nodig

Externe opdracht (RVB)

De unieke archeologische waarde van het UNESCO werelderfgoed Schokland wordt bedreigd door een te laag waterpeil in het zuidelijk deelgebied. De oplossing om het degradatieproces te stoppen is het verhogen van het waterpeil in dit deelgebied. Agrarisch gebruik eindigt dan op die percelen. De gronden kunnen worden ingericht als natuurgebied. Dit betekent een afwaardering van de gronden ten opzichte van de agrarische waarde. Zowel het Rijk als de regio spannen zich in om het tekort in de businesscase te dekken. (LEES MEER)

FL-11

Tracébesluit Zuiderzeelijn

Mobiliteit/infrastructuur

nvt

In uitvoering

Beleidsuitspraak nodig

Past in opdracht

Het Rijk hanteert geen ruimtelijke reservering voor een ZZL. In het provinciale beleid bestaat die reservering nog wel. Bij opheffing van de reservering kan de grond desgewenst voor andere strategische doelen ingezet worden.

FL-12

Windpark Zeewolde

Duurzame energie

Beheer: ingebruikgeving

In ontwikkeling

Beleidsuitspraak nodig

Past in opdracht (RVB)

Het windpark Zeewolde maakt deel uit van de opgave windenergie conform de structuurvisie Wind op Land. De plaatsing van nieuwe windturbines is beleidsmatig gekoppeld aan sanering van een deel van de bestaande turbines. Dat geeft een financiële druk op de businesscase en met name ook op de marktconforme grondvergoeding. Er vindt overleg plaats tussen Rijk en regio over de vraag hoe dit complexe project gerealiseerd kan worden.