Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Friesland

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

Beleidsstatu

Opdracht

 

Klik hier voor een begripsomschrijving

FR-01,

02, 06

 Besparen en opwekken van energie + renovatie vastgoed

Duurzame energie

 

 

Beheer: ontwikkeling, ingebruikgeving

te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht

RVB, RWS, SBB

Het RVB heeft de opdracht om te werken aan

- energiebesparing op rijksgebouwen
- duurzaam opwekken van energie op (rijks)gronden en – gebouwen (RVB, RWS, SBB). Onderzoek op welke panden en gronden deze maatregelen kunnen worden genomen. Locaties nog nader te bepalen.

Opm. Provincie: Zeker doen!

 FR-07

Biomassa produceren op overhoeken

Duurzame energie

 

 

Beheer: ingebruikgeving

te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht SBB

Door middel van proefprojecten zoeken naar verbetering techniek om biomassa op de overhoekjes te produceren en de gewenste energietransportinfrastructuur te realiseren; initiatief SBB. Locaties pilots nog nader te bepalen.
Opm. Provincie: zeker doen!

FR-08

Agenda stad en topsectoren in Leeuwarden en Drachten

Economie/werkgelegenheid

 

Verkoop

te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

extern verzoek / opdracht nodig

Onderzoeken van de beschikbaarheid van rijksvastgoed om in te zetten in experimenten voor herontwikkeling stedelijke gebieden. Daarbij Inspelen op Agenda Stad, topsectorenbeleid en maatschappelijke (zorg-) instellingen. Onderscheidende niches: Leeuwarden: Watercampus, Nieuw Stroomland/Dairy Campus en de kenniscampus NHL/Steden; Drachten: Philips.

Opm. Provincie: Agenda Stad: er zijn nog geen ‘city deals’.

FR-09

In krimp- en anticipeerregio’s: het bestaande vastgoed afstemmen op de vraag

Bevolkingsdaling

Verkoop

In uitvoering

Nieuw beleid gewenst

Externe opdracht nodig

Beleid in kader van het Interbestuurlijk Actieprogramma Bevolkingsdaling. Een van de doelen is om het bestaande publieke vastgoed af te stemmen op de vraag en een aangepast systeem van maatschappelijke voorzieningen te ontwikkelen, dat goed bereikbaar is. Onderzoek de mogelijkheden van het aanwezige rijksvastgoed in krimpregio Noordoost-Friesland en anticipeerregio’s Friese Waddeneilanden, Noordwest - , Noordoost - en Zuidoost-Fryslân. Locaties nog nader te bepalen. Opm. Provincie: De bvc is zinvol als verkoop wordt afgestemd op ander vrijkomend vastgoed. In krimpgebied komt vastgoed vrij en moeten eigenaren hun verlies nemen. Met het rijksvastgoed bestaat een (theoretisch) instrument om de verdeling van de pijn positief dan wel negatief te beïnvloeden. Dit punt koppelen aan de interbestuurlijke samenwerkingsagenda binnen de Friese krimpregio en de (drie) anticipeerregio’s.

FR-11

Packagedeal Leeuwarden

Economie/werkgelegenheid

 

Verkoop

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Het Rijk en de gemeente Leeuwarden werken samen in een zogenoemde ‘package deal’. De verkoop van panden volgens het masterplan Rijkshuisvesting Fryslân wordt zo vormgegeven, dat de gemeente haar stedelijk ontwikkelingsprogramma (onder meer ikv Culturele Hoofdstad 2018) beter kan uitvoeren.

FR-14

Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders

Huisvesting

doelgroepen

 Verkoop / beheer: ingebruikgeving, ontwikkeling

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

extern verzoek / opdracht nodig

Onderzoek de behoefte aan opvanglocaties voor asielzoekers in overleg met het COA in relatie tot de beschikbaarheid en geschiktheid van rijksgebouwen in Noord-Nederland. Idem voor het huisvesten van statushouders; dit in overleg met de gemeenten. Locaties nog nader te bepalen.

Opm. Provincie: Het lijkt ook zinvol om in overleg met de gemeenten te onderzoeken of een rijksgebouw omgebouwd kan worden naar woningen bestemd voor de verhuur aan vergunninghouders (bevorderen doorstroom uit AZC’s) in combinatie met verhuur aan jongeren/starters/alleenstaanden.

FR-19

Investeringen in het spoor

Mobiliteit / infrastructuur

 

 

Verkoop / verwerving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek nodig (ProRail, RVB)

Onderzoek of het Rijk gronden bezit, die efficiënt kunnen worden ingezet voor investeringen in spoorinfrastructuur: Groningen-Leeuwarden, Zwolle-Leeuwarden, stationsgebied Leeuwarden; Leeuwarden – Sneek (4e trein in de spits), (ProRail, RVB).

FR-21

Dijkverzwaring

Waterveiligheid

 

Verkoop / verwerving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Onderzoek behoefte/ beschikbaarheid rijksgrond voor het uitvoeren van werken voor de dijkverzwaring. Locaties nog nader te bepalen.

FR-23

Opwaarderen vaarweg Lemmer-Delfzijl

Mobiliteit / infrastructuur

 

 

Verkoop / verwerving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Onderzoek de beschikbaarheid van / behoefte aan rijksgronden voor het opwaarderen van de vaarweg Lemmer-Delfzijl (RWS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR-28

Dijken en duinen in het Waddengebied

Waterveiligheid

 

 

Verwerving, verkoop (ruil); beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

*)Rijksgronden zijn nodig

Conform uitvoeringsbeleid

 

Past in opdracht

Dijken en duinen in het Waddengebied (Werelderfgoed) worden door het Rijk en de waterschappen op sterkte gehouden:

·         Uitvoering van maatregelen voor het Waterveiligheids- en zoetwater-programma Waddeneilanden en Noordzeekust.

·         Verkenning om de Waddeneilanden zelf te laten voorzien in energieproductie en zoet (drink)water. 

·         Verkenning van dynamisch kustbeheer (zeespiegelstijging), nieuwe tracé’s van de dijkringen op Vlieland en Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Integrale vastgoedanalyse ten behoeve van waterveiligheid, natuurontwikkeling, energieopwekking en vrijetijdseconomie. Onderzoek of er ter plaatse rijksgronden beschikbaar zijn, die kunnen worden ingezet voor deze werken.

FR-27

Nationaal Deltaprogramma

Waterveiligheid

 Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Externe opdracht nodig

Strengere waterveiligheidsnormen, inrichting watersysteem flexibeler en efficiënter, groter zoetwateraanbod in de regio (vasthouden/bufferen). Nationaal Deltaprogramma, met mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling, d.w.z.

maatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat (landbouw, kustverdediging, watertechnologie, landschap en natuur). Onderzoek beschikbaarheid rijksgrond.

Locaties nog nader te bepalen.
Opm. Provincie: Na vaststelling van de nieuwe provinciale Omgevingsvisie beoordelen of dit interessant is om te onderzoeken.

FR-29

Waddenzee, mogelijkheden van integraal beheer.

Natuurontwikkeling

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Begrenzing natuurbestemming en het toewijzen aan beheerder (beheertitel) in het Waddengebied; duidelijkheid scheppen over rollen van EZ en IenM, resp. SBB en RWS). Opm. Provincie: Voor deze bvc lijkt het verstandig om de resultaten van de evaluatie van de structuurvisie Waddenzee af te wachten.

FR-33

Erosiebestrijding IJsselmeerkust

 

Waterveiligheid

 

 

Verwerving; beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

*)Rijksgronden zijn nodig

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht (RWS, RVB)

Onderzoek de beschikbaarheid van rijksgronden voor uitvoering werken in het kader van de erosiebestrijding IJsselmeerkust en de

vooroeverversterking , in combinatie met natuurontwikkeling.

FR-34

Vernieuwing Afsluitdijk

Waterveiligheid

Beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht

Onderzoek of rijksgronden kunnen worden ingezet voor uitvoering werken in het kader van de Vernieuwing van het economisch gebruik van de Afsluitdijk.
Opm. Provincie: te beoordelen i.h.k.v. project De Nieuwe Afsluitdijk (zie par. 3)

FR-36

Natuurbeheer, zoetwatervoorziening en beperken CO2-emissie in veengebieden en Friese Meren

Waterveiligheid

 

 

 

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past binnen doelen vastgoedhoudende dienst (SBB, RVB)

Onderzoek de inzetbaarheid van rijksgronden (SBB, RVB, RWS) voor het uitvoeren van maatregelen, waarbij natuurontwikkeling samen gaat met het realiseren van een duurzame zoetwatervoorziening voor Noord-Nederland.
Zoet water kan worden opgeslagen in de laaggelegen blauwgroene gordel van de veengebieden en de Friese Meren.

Meekoppelende belangen zijn ook het beperken van CO2-emissie en het afremmen van bodemdaling in het Fries veenweidegebied (door middel van het opzetten van het grondwaterniveau).

 Opm. Provincie: belang toetsen aan komende provinciale Omgevingsvisie

FR-37, 39

 

 Uitruil rijksgronden voor de voltooiing van de EHS

Natuurontwikkeling

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek / opdracht nodig (SBB; RWS, RVB)

Uitruil rijksgronden voor de voltooiing van de herijkte EHS (SBB; EZ; RWS, RVB). Door ruil of verkoop toedelen van rijksgronden aan de provincie. Locaties nog nader te bepalen. Opm. Provincie: In het Natuurpact en de bijbehorende ‘bestuursovereenkomst grond’ hebben Rijk en provincies al afspraken gemaakt over de overdracht / verkoop van BBL-gronden aan de provincies voor de afronding van de EHS.

Als het gaat om het organiseren van efficiëntere beheerseenheden: het staat grondeigenaren altijd vrij om onderling te ruilen.

FR-42

Zonnepanelen Vlieland

Duurzame energie

Beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht (Defensie)

Vlieland, De Vliehors – in het kader van een pilot van de gemeente Vlieland wordt een deel van het Defensieterrein met zonnepanelen ingericht. De gemeente werkt nog aan het projectplan. Volg de planvorming en zie of het RVB een rol moet vervullen om de ingebruikgeving van de gronden van Defensie te ondersteunen (overleg met Defensie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR-44

Zonneakkers bij vliegbasis Leeuwarden

Duurzame energie

 

 

 

Beheer: ingebruikgeving

 

 

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Externe opdracht nodig (RVB)

Vliegbasis Leeuwarden e.o. Defensie biedt ca 10 ha aan ten westen van de vliegbasis, waar zonneakkers kunnen worden aangelegd. De gemeente Leeuwarden steunt dit initiatief (bestemmingsplan). De provincie zal haar standpunt te zijner tijd bepalen, als er een concreet initiatief is. Een bedrijf heeft belangstelling voor exploitatie. Het RVB heeft opdracht om een openbare tenderprocedure te starten.

Opm. Provincie: In de notitie ‘Romte foar Sinne’ geeft de provincie Fryslân aan waar en onder welke voorwaarden ruimte geboden wordt aan opstellingen van zonnepanelen. In het landelijk gebied is plaatsing van zonneparken mogelijk bij een combinatie van functies, zoals infrastructuur of nutsvoorzieningen en onder kwalitatieve voorwaarden. Voor uitvoering van deze bvc zal overleg gevoerd worden met de provincie als er een concreet initiatief is.

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

FR-41

Natuurcompensatie

 

 

Natuurontwikkeling

 

Verkoop / verwerving

 

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Externe verzoeken nodig (SBB)

EU-beleid verplicht overheden om natuur, die verloren gaat door economische projecten, te compenseren door natuurontwikkeling. Staatsbosbeheer heeft de expertise om die compensatie uit te werken (onderzoek, ontwerp en uitvoering). SBB biedt aan om tegen een passende vergoeding de verplichtingen van de (rijks)partijen over te nemen op het gebied van natuur- en boscompensatie, die volgen uit de Flora en Faunawet. Te onderzoeken waar partijen over gronden beschikken, geschikt voor natuurcompensatie. (Betreft o.a. SBB, RWS, ProRail, provincies, de betreffende gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf). Locaties nog nader te bepalen.

Opm. Provincie: De provincies zijn goed in staat om dit (in IPO-verband) zelf uit te werken. De provincies zijn gebonden aan aanbestedingsregels. De vraag is of de dienst die aangeboden wordt, daar binnen past.