Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Gelderland

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

GL-01

Misterweg Winterswijk

Bevolkingsdaling, Stedelijke ontwikkeling

 

Verkoop (onttrekking)

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van het RVB; beleidsontwikkeling van I&M

Het RVB en gemeente Winterswijk (topkrimpregio) hebben afspraken gemaakt voor de afstoot van een voormalig belastingkantoor op een experimentele wijze. Dit gebeurt door gemeentelijke herverkaveling, met duurzame sloop van het minst aantrekkelijke vastgoed onderaan de keten om zo de leefbaarheid binnen de gemeente te versterken.

GL-02

Stedelijke omgeving Arnhem

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van het RVB

Arnhem heeft een visie op transformatie (t/m 2017) van leegstaand vastgoed gemaakt. Hierin zijn gebieden geselecteerd, waarin ook af te stoten kantoorpanden van het Rijk zijn gelegen. Het Rijk stoot op termijn ook andere panden af, zoals PI Arnhem (De Koepelgevangenis). Hierbij wordt de samenwerking met de gemeente gezocht.

GL-03

Defensieterrein Nieuw- Milligen,  Apeldoorn

Stedelijke ontwikkeling

 

Verkoop

In ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Past binnen de opdracht van het RVB

Defensie stoot vastgoed af, gelegen op de Veluwe. In samenwerking met de gemeente en de provincie wordt gezocht naar nieuwe functies voor dit grote terrein.

GL-04

Beheer uiterwaarden; Waalweelde

Waterveiligheid

 

Beheer: ingebruikgeving

 

Te onderzoeken

beleidsuitspraak gewenst van EZ/I&M

Extern verzoek / opdracht nodig (RWS, SBB, RVB) via ICRV (MIRT)

Door natuurontwikkeling en –beheer beter af te stemmen op het rivierbeheer kunnen waterveiligheidsdoelen en natuurdoelen  worden gerealiseerd en worden de kosten voor beheer en onderhoud beperkt. Het Rijksvastgoedbedrijf voert een probleemanalyse uit van de ‘grondstrategie uiterwaarden’, teneinde het beheer van de uiterwaarden efficiënter te organiseren en inrichtingsopgaven efficiënter te realiseren.

GL-05

Rivierengebied

Waterveiligheid

Beheer: ingebruikgeving / Verkoop

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht (RWS, SBB)

RWS en SBB hebben beide gronden in het Rivierengebied en streven naar een slimme combinatie van inrichting en beheer gericht op waterveiligheid en natuurdoeleinden. (Ruimte voor de Rivier, Stroomlijn en NURG)

GL-06

De Kruisberg, Doetinchem

Bevolkingsdaling

Verkoop

 Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

 Past binnen de opdracht van RVB

 In de krimpregio ligt een af te stoten penitentiaire inrichting op 25 ha in een natuurlijke omgeving. Gedeeltelijk is deze inrichting verhuurd aan het COA. In de omgeving zijn mogelijk meer ontwikkelingen op handen. Welke kansen zijn er wanneer de ontwikkelingen integraal worden bekeken?

GL-07

Ontwikkelings

mogelijkheden Apeldoorn

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

In ontwikkeling

Nieuw beleid gewenst

Past binnen de opdracht van RVB

Binnen Apeldoorn zijn portefeuillemogelijkheden aan de orde (Kennedylaan, Stationsplein),

die afhangen van de (te ontwikkelen) visie van de gemeente om het vastgoed in te zetten voor beleidsdoelen. Daarbij kan herbestemming/transformatie aan de orde zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente willen een gezamenlijk ambitiedocument opstellen.

GL-08

Stationsgebied Nijmegen

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van RVB

In het kader van het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (I&M) stellen de gemeente, NS, Prorail en de provincie een ambitiedocument op voor het stationsgebied. Daarin ligt ook het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat. Voor de afstoot hebben het RVB en de gemeente gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd.

 

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

GL-09

Gelders energieakkoord

Duurzame energie

 

Verkoop;

beheer: ontwikkeling/ ingebruikgeving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van het RVB

Het Gelders Energieakkoord  is een initiatief van het bedrijfsleven (Alliander) en van belangengroeperingen. De provincie Gelderland, gemeenten en waterschappen zijn aangesloten. De mogelijkheden onderzoeken om vastgoed in te zetten voor duurzaamheidsinitiatieven conform het regionaal beleid.

GL-10

Opvanglocaties COA

Bevolkings

ontwikkeling

 

Verkoop;

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid 

Past binnen de opdracht van het RVB

Door de toestroom van vluchtelingen is per direct huisvesting voor asielzoekers nodig. Onderzoeken of rijksvastgoed ter beschikking kan worden gesteld van het COA.

GL-11

Agenda Stad

Stedelijke ontwikkeling

 

Verkoop;

Beheer: ontwikkeling;

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst (BZK)

Past binnen de opdracht van het RVB

Mogelijkheden onderzoeken voor het inzetten van (rijks)vastgoed bij ‘city deals’.

GL-12

Gelders Natuur Netwerk

Natuurontwikkeling

 

Verkoop;

Beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek / opdracht nodig

De provincie wil in 2025  de bestemming en inrichting van gronden ter voltooiing van het Gelders Natuurnetwerk gerealiseerd hebben, dit conform de Omgevingsvisie. Hiervoor wordt de grondvoorraad van het Bureau Beheer Landbouwgronden  (BBL) ingezet, overeenkomstig de Bestuursovereenkomst Grond (EZ en IPO).