Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Groningen

Nr.

        Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

 

Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

GR-01

Vastgoed en energie-besparing

duurzame energie

 

 

beheer: ontwikkeling

in ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht (RVB; RWS)

Energiebesparing en renovatie vastgoed: onderzoek mogelijkheden energiebesparing op rijksgebouwen / RVB; RWS. Exactie locaties nader te bepalen.

GR-02

Vastgoed en duurzaam energie opwekken

duurzame energie

 

 

beheer: ingebruikgeving

in uitvoering

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Duurzame energieopwekking op rijksgronden/ gebouwen

RVB, RWS, SBB. Onderzoek mogelijkheden duurzame energieopwekking. Exactie locaties nader te bepalen.

GR-03

hoogspanningslijn Eemshaven - Vierverlaten

duurzame energie

beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Ruimtelijke reservering 380 kV hoogspanningslijn Eemshaven - Vierverlaten (RWS, EZ); Grondposities Rijk aanwezig bij Bedum en er zijn gronden van Staatsbosbeheer.

 GR-07

Biomassa op overhoekjes

duurzame energie

 

beheer: ingebruikgeving

in ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht (SBB)

Verbetering techniek om biomassa op de overhoekjes te produceren en de gewenste energietransportinfrastructuur; SBB. Exactie locaties nader te bepalen.

GR-09

Afstemmen vraag en aanbod vastgoed (krimpregio’s)

Bevolkingsdaling

 

 

Verkoop (uit de markt nemen)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

In de krimpregio’s het bestaande vastgoed af te stemmen op de vraag (ev. sloop) en een aangepast systeem van voorzieningen te ontwikkelen, dat goed bereikbaar is (krimpbeleid, BZK / sanering zorginstellingen CSZ/VWS)

(rijksvastgoed in krimpregio Noord-Oost Groningen: Gerechtsgebouw in Winschoten; in andere krimpregio’s geen rijksgebouwen).

GR-11

masterplan rijkshuisvesting Groningen

Stedelijke ontwikkeling

 

Verkoop

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

- Past in opdracht (RVB)

Uitvoering masterplan rijkshuisvesting Groningen; samenwerking Rijk en decentrale overheden Groningen-Stad, Haren, Aduard.

(Laboratorium Groningen, RWS-lokatie Haren, Burg. Seinenstraat, Aduard).

GR-18

Opwaarderen infrastructuur

Mobiliteit / infrastructuur

Verwerving

 

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

 

Extern verzoek / opdracht nodig

Vergroting interconnectiviteit. Transportassen zijn A7, de A28, de spoorlijn Groningen-Zwolle, spoorlijn Groningen-Leeuwarden, spoorlijn Groningen-Bremen; vaarweg Lemmer-Delfzijl. Onderzoek beschikbaarheid rijksgrondposities.

(Nabij A28: rijksgronden aanwezig; nabij spoorlijn Gr-Bremen: gronden SBB aanwezig. Vaarweg Lemmer-Delfzijl (prov. Gr.): geen rijksgrond aanwezig.

GR-20

Zuidelijke Ringweg Groningen; N33

Mobiliteit / infrastructuur

 

Verwerving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Zuidelijke Ringweg Groningen; N33 (Assen-Veendam-Eemshaven) (RWS) (Z. Ringweg: geen grondposities; N33: diverse grondposities): – onderzoek mogelijkheden om rijksgronden efficiënt in te zetten.

GR-21

Dijkverzwaring

Waterveiligheid

Verwerving

in ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Dijkverzwaring, beschikbaarheid gronden onderzoeken. Exactie locaties nader te bepalen.

GR-22

Internationale verbinding A7

Mobiliteit / infrastructuur

 

Verkoop / verwerving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Versterken grensoverschrijdende samenwerking tussen economische clusters. Tot de internationale infrastructuur behoort de A7 (Drachten-Groningen-Nieuweschans; RWS) – onderzoek mogelijkheden om rijksgronden efficiënt in te zetten.

GR-26

Nationaal Delta-programma

 

Waterveiligheid

 

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Strengere waterveiligheidsnormen, inrichting watersysteem flexibeler en efficiënter, groter zoetwateraanbod in de regio (vasthouden/bufferen). Nationaal Deltaprogramma, met mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling.

maatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat (landbouw, kustverdediging, watertechnologie, landschap en natuur). Onderzoek beschikbaarheid rijksgrondposities. Exactie locaties nader te bepalen.

GR-27

Dijken en duinen in het Waddengebied

Waterveiligheid

 

Ingebruikgeving

in ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Dijken en duinen in het Waddengebied (Werelderfgoed) worden door het Rijk en de waterschappen op sterkte gehouden om de waterveiligheid te waarborgen.

Uitvoering Waterveiligheids- en zoetwaterprogramma Waddeneilanden en Noordzeekust

 Verkenning van dynamisch kustbeheer dat kan meegroeien met de zeespiegelstijging. onderzoek beschikbaarheid rijksgrondposities.

GR-28

Integraal beheer Waddenzee

Natuurontwikkeling

 

Ontwikkeling

in ontwikkeling

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Mogelijkheden van integraal beheer Waddenzee. Begrenzing natuurbestemming; toewijzen van het natuurbeheer (beheerder/beheerstitel) in het Waddengebied ; duidelijkheid over rol EZ (EZ, IenM); Exactie locaties nader te bepalen.

GR-31

Delta-programma Veiligheid (gas-infrastructuur)

Waterveiligheid

 

Verwerving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Hoogwaterbescherming gasinfrastructuur. Bescherming van de integrale gasinfrastructuur tegen overstroming vereist aanpassing van de waterkering, waarvoor de nieuwe normen in het Deltaprogramma Veiligheid worden opgesteld. (Gering aantal percelen rijksgrond aanwezig).

GR-33

Voltooien EHS

Natuurontwikkeling

 

verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Uitruil rijksgronden tbv de voltooiing van de grote natuursystemen (EHS nieuwe stijl); dit naast de overdracht van BBL-gronden ikv Decentralisatieakkoord Natuur. Toelevering aan SBB of aan de provincie? (SBB; EZ; RWS, RVB). Exactie locaties nader te bepalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

GR-36

EU-regelgeving en overdracht grond

Vastgoedbeleid

 

Verkoop

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Afstoten overhoeken aan derden is moeilijk door EU-regelgeving (staatssteun)

‘Overhoekjes’ ondershands overdragen aan de partij, die er redelijkerwijze het meeste belang bij heeft? (SBB, RWS, RVB)

GR-37

Natuur-compensatie

Natuurontwikkeling

 

Verkoop / verwerving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past binnen opdracht (SBB)

EU-beleid verplicht overheden om natuur die verloren gaat door economische projecten, te compenseren. Staatsbosbeheer wil expertise aanbieden om natuurcompensatie te realiseren voor andere (rijks) overheden. Natuurcompensatie koppelen aan gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling, voor meerdere projecten. (SBB, RWS, ProRail, provincies, de betreffende gemeenten en het RVB).