Rijksoverheid

Beleid-vastgoedcombinaties Limburg

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

Beleidstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

LI-01

Nature Wonder World

Economie/werkgelegenheid

Verkoop (ruil)

 In ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht vastgoedhoudende dienst

Voor de regio zou de realisatie van het themapark Nature Wonder World een economische stimulans betekenen. Momenteel voeren de particuliere initiatiefnemers van het themapark een haalbaarheidsonderzoek uit. Voor de realisatie is een gedeelte van de gronden van het Nato Industrial Complex (NIC) nodig. Defensie is bereid mee te denken om via ruil of afstoot gronden ter beschikking te stellen. Wanneer de realisatie van het themapark haalbaar blijkt, zullen de exacte voorwaarden voor dit vastgoedhandelen bepaald moeten worden.

Gebiedsagenda: versterken economisch profiel.

LI-03

Herbestemming St. Annaterrein, Venray

 

Stedelijke ontwikkeling

Ontwikkeling (advies over vastgoed van derde partij)

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

(betreft advies:) extern verzoek / opdracht nodig

Het St. Annaterrein is een voormalige zorginstelling aan de rand van het centrum van Venray. Het afgelopen decennium zijn met het vertrek van de zorginstelling de deels monumentale gebouwen leeg komen te staan. Zij komen in steeds slechtere staat te verkeren. De wens van de gemeente is om het gebied weer bij Venray te betrekken. Afgesproken is dat het College Sanering Zorginstellingen (CSZ), dat toezicht houdt op het verkoopproces, in de ICRV afstemming zoekt zodat een herbestemming bevorderd kan worden.

Gebiedsagenda: kwaliteit van leven.

LI-05

Grondposities spoorontsluiting Industrieterrein Born

Mobiliteit / infrastructuur Economie / werkgelegenheid

Verkopen

In Ontwikkeling

Uitvoeringsbeleid

Extern verzoek/opdracht nodig (ProRail)

Het is de beleidswens om het industrieterrein, waar Nedcar gevestigd is, per spoor te ontsluiten doormiddel van een oost – west verbinding bij Born. Dit is tevens een MIRT onderwerp. Natuurmonumenten heeft grondposities op het beoogde traject. De provincie zal de grond aankopen, dit gaat ‘going concern’. Afstemming of de grondposities van Natuurmonumenten een bijdrage kunnen leveren aan realisatie.

Gebiedsagenda: Versterken economisch profiel. EZ is geïnteresseerd.

LI-06

Internationale spoorverbindingen

Mobiliteit / infrastructuur

Verwerving


Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

Extern verzoek/opdracht nodig

Het rapport Grensoverschrijdend Perspectief doet de aanbeveling het gebied in een groter Euregionaalnetwerk te plaatsen. Daarbij is er een focus op internationale spoorverbindingen, namelijk:

- Eindhoven - Heerlen – Aken – Keulen; vergevorderd onderzoek naar beschikbaarheid grond, waarbij het Rijk de grond aankoopt.

- Maastricht – Luik (in planstudiefase);

- Weert – Antwerpen (in planstudiefase). Locaties nader te bepalen.
Gebiedsagenda: Bereikbaarheid.

LI-07

Logistiek knooppunt Venlo ontwikkelen

 

 

Mobiliteit / infrastructuur Economie / werkgelegenheid

Waterveiligheid

Verwerving, verkoop (ruil)


Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid/ Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek/opdracht nodig

Bij Venlo wordt een multimodaal logistiek knooppunt ontwikkeld. Dit is onderdeel van een groter project, met onder andere een verplaatsing van de haven en een focus op waterberging. De railterminal is gereed, terwijl de ontwikkeling van een Barge-terminal nog een verkenning van het MIRT is. Eventuele nabij gelgen rijksgronden kunnen een bijdrage leveren. Locaties nader te bepalen.

Gebiedsagenda: Bereikbaarheid; Grensoverschrijdend perspectief Limburg.

LI-09

Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum

 

Waterveiligheid Natuurontwikkeling

Verwerving (ruil); ontwikkeling, ingebruikgeving

In uitvoering (start werkzaamheden 2016)

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht vastgoedhoudende dienst

De gebiedsontwikkeling is ingegeven vanuit hoogwaterveiligheid langs de Maas. Hiervoor worden de dijken versterkt en de opening van een hoogwatergeul (een oude Maasarm). De ontwikkeling wordt integraal aangepakt door in het gebied ook de natuur, recreatie en economische aspecten op te pakken. De benodigde ruilverkaveling zal zorgen voor wisselingen in de grondportefeuilles van de diverse eigenaren. Locaties nader te bepalen. Onderzoek naar mogelijke optimalisatie van gronden, onder andere om zo de beheerslast efficiënter te krijgen.

Gebiedsagenda: kernambitie Menselijk kapitaal; Ruimte voor de Rivier; Bestuursakkoord (Rijk-regio) Veiligheid Maas 2011.

LI-10

Voltooiing ecologische hoofdstructuur

natuurontwikkeling

Verwerving (ruil)

In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht vastgoedhoudende dienst

In totaal ca 1.800 hectare verwerven voor afronding van het Natuurnetwerk Nederland (EHS). Deze verwerving is ook nodig voor de provinciale ambities van de Goudgroene Natuur. Locaties nader te bepalen.

Gebiedsagenda: kwaliteit van leven.

LI-11

De Peel Raamstelling

 

 

Beheer, ontwikkeling, ingebruikgeving (advisering)

In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

(conform beleid bescherming cultureel erfgoed)

Past in opdracht vastgoedhoudende diensten.
(eventueel extern verzoek bevorderen)

De Peel Raamstelling loopt over een groot gebied waarbij er diverse eigenaren zijn (zoals RWS, SBB, RVB, decentrale overheden, particulieren). Inventarisatie van de eigendom van de gronden en artefacten om het erfgoed passend te kunnen beheren. De RCE initieert.

Gebiedsagenda: kwaliteit van leven.

LI-13

Natuurcompensatie

Natuurontwikkeling

Verkoop, ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past binnen opdracht van Staatsbosbeheer en RWS.

EU-beleid verplicht overheden om natuur, die verloren gaat door economische projecten, te compenseren door middel van natuurontwikkeling. Er moet voor circa 100 hectare natuur worden gecompenseerd in Limburg. Staatsbosbeheer heeft de expertise om die compensatie uit te werken. Tien procent van SBB grondeigendom is als zodoende aangemerkt. Verkennen en bespreken van de voorwaarden waaronder SBB zijn diensten kan verlenen. Casuïstiek: A73 Zuid. Overige locaties nader te bepalen. Bespreken van de optimale voorwaarden voor overdracht gronden van RWS aan SBB.

 

 

 

 

 

 

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

LI-02

Actieprogramma Bevolkingsdaling Zuid-Limburg

Bevolkingsdaling/Economie

Verkoop; ontwikkeling

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak nodig (BZK, Provincie)

(betreft advies:) opdracht van BZK was verstrekt aan RVB / T&O (afgerond 2014)

In mei 2012 benoemen partijen in het convenant ‘’Een Koers voor Limburg; actieprogramma Zuid-Limburg’’ maatregelen om in te spelen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Het RVB heeft hierin een adviesrol gespeeld. In 2014 is het programma afgerond en geëvalueerd. De Commissie Weekers-Deetman doet in het rapport ‘’Koers Houden!’’ vervolgens 15 aanbevelingen. Hierop voortbouwend is er in maart 2016 een nieuw Actieplan aangeboden. In kaart brengen wat het vervolg is in de samenwerking tussen Rijk en regio op het thema ‘’Vastgoedontwikkeling in Zuid-Limburg.’’ Gebiedsagenda: Kwaliteit van Leven.

LI-14

Opvang vluchtelingen

huisvesting bevolkingsgroepen

Ingebruikgeving / verkoop

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht RVB

Voor de opvang van vluchtelingen lijkt er vanuit de gemeenten in Limburg zeer weinig interesse te zijn voor tijdelijke huur van rijksvastgoed tegen kostprijs, en dat door te verhuren aan corporaties ten behoeve van huisvesting van vluchtelingen/statushouders. De Provincie geeft voorrang aan andere maatregelen (rapport: Limburg Maatwerk). Verkennen of rijksvastgoed aantrekkelijker gemaakt kan worden voor dit beleidsdoel.