Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Noord-BrabantNr.

Onderwerp

Beleids-thema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

NB-04

 

Rijksvastgoed-  en stationsontwikkeling Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda.

Stedelijke ontwikkeling

 

Verkoop

 

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

 Past in opdracht RVB

Het stedelijk beleid richt zich op het versterken van de hoogstedelijkheid binnen het stedelijk netwerk en het vinden van een nieuwe bestemming voor voormalige rijksgebouwen. Onderzoek  of rijkskantoren en/of specialties[1] in stadscentra (masterplan) kunnen bijdragen aan dit beleid.

NB-06

Bereikbaarheid Brainport Regio Eindhoven -  Brainport-Oost
(Integrale vastgoedanalyse)

Mobiliteit / infrastructuur

 

Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

 

Past in opdracht vastgoeddiensten

Er worden grootschalige ontwikkelingen gepland ter verbetering van de bereikbaarheid ten oosten van Eindhoven tot en met Veghel, Helmond en Asten. Voor het ontbrekende deel van de Ruit om Eindhoven worden alternatieve oplossingen gezocht (Beter Benutten), waarbij ook natuur en landschap beter beschermd kunnen worden (Noordoostcorridor/N279). De N69 (Grenscorridor) Eindhoven-België moet worden verbeterd. Daarbij streven naar integrale gebiedsontwikkeling, met oog voor bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor deze projecten de  mogelijkheden van grondverwerving en uitruil van (rijks)gronden onderzoeken (SBB heeft hier grondposities).

NB-07

zie ook NB-33

Groene ontwikkeling Brainport Regio Eindhoven -  Brainport-Oost (integrale vastgoedanalyse)

Natuur-ontwikkeling

 

Verwerving (ruil); beheer: ingebruikgeving

 

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek / opdracht nodig (van provincie)

Rijk en regio voorzien investeringen in het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond. In het ‘Rijk van Dommel en Aa’ tussen Eindhoven en Helmond  komen meer natuurgebieden, fiets- en wandelpaden en sport- en recreatievoorzieningen. Delen van het gebied worden  onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Het ‘Transnationaal Landschap Groote Heide (NL-B)’ omvat 6.000 hectare waardevol  landschap. In de randen komt een profilering als ‘het slimme bos’ met werkplekken (‘WiFi-bos’) gekoppeld aan natuur en landschap. Onderzoek voor deze plannen de mogelijkheden van grondverwerving en uitruil van (rijks)gronden.

NB-08

Stationsontwikkeling Brainport Regio Eindhoven -  Brainport-Oost (integrale vastgoedanalyse)

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop / beheer: ingebruik-geving

Te onderzoeken

 

 

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek / opdracht nodig van IenM en decentrale overheden

Onderzoeken of  rijksterreinen (RWS, Prorail) en rijksgebouwen ingezet kunnen worden in stedelijke transformatiegebieden. Het betreft verdichting, verstedelijken en functiemenging rond de IC-stations van Eindhoven en Helmond en nieuwe stedelijke ontwikkeling op de knopen van HOVlijnen.

Rond toekomstige stations als ’s-Hertogenbosch Avenue2 en langs de spoor-HOV-ontsluiting van Eindhoven Airport kunnen hoogstedelijke nevencentra ontstaan. Eindhoven: Winkelcentrum Woensel, Eindhoven Airport (Airport City) en Woonboulevard Ekkersrijt (leisure met detailhandel).

NB-09

Brainport Regio Eindhoven – Transformatie en integrale vastgoedontwikkeling Brainport Avenue

Mobiliteit / infrastructuur

 

 

Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

 

 

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht RWS, RVB, SBB

Brainport Avenue ligt  aan weerszijden van de A2/N2 Randweg. Het wordt getransformeerd tot een metropolitaan gebied, dat  goed is ontsloten door het internationale (spoor)wegennet. Het concept Brainport City (MIRT-onderzoek Brainport Avenue 2020-2040) noemt als ontwikkelingsprojecten tot 2020: nieuwe aansluiting op de A67 (ASML/Veldhoven west),  spoor/HOV-ontsluiting van Eindhoven Airport, het Groene Raamwerk Landelijk Strijp en de Slowlane en de HOV-lijn naar de High Tech Campus. Onderzoek voor deze projecten de mogelijkheden van grondverwerving en uitruil van (rijks)gronden (Defensie, RWS, RVB hebben grondposities).

NB-13

Maintenance Valley (West- en Midden-Brabant) – gebiedsontwikkeling en infrastructuur; integrale vastgoedanalyse

Economie en werkgelegen-heid

 

 

Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

 

 

Conform uitvoeringsbeleid

 

Past in opdracht

Maintenance Valley is de logistieke hotspot van Nederland. Verder zijn er de sector Luchtvaartonderhoud op Aviolanda-Woensdrecht en het Aerospace & Maintenance Cluster Midden-Brabant (Gate2) in Gilze-Rijen. Er is het plan voor oprichting van ‘Maintenance Parc Moerdijk’.

Het beleid voorziet Investeringen in een  excellent vestigingsklimaat, een uitstekende bereikbaarheid en een attractief woon- en leefklimaat. Onderzoek hiervoor de mogelijkheden van grondverwerving en uitruil van (rijks)gronden (Defensie, RWS, SBB, RVB hebben grondposities).

NB-14

Knelpunten infrastructuur:  Logistieke Agenda Brabant (integrale vastgoedanalyse)

Mobiliteit / infrastructuur

 

Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

 

 

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek / opdracht nodig (IenM (MIRT) en provincie)

Aanpak knelpunten infrastructuur: Weginfrastructuur met veel vrachtverkeer (A67 en A58). Goederenvervoer per spoor:  (op termijn) realiseren van de ‘goederenruit’ Zuid-Nederland (Betuweroute, IJzeren Rijn, Rotterdam-Antwerpen). Capaciteit vergroten op de Brabantroute. Aanpassen capaciteit  Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart.

Aanpak knelpunten buisleidingen in West-Brabant. Investeren in multimodale  bedrijventerreinen (synchromodaliteit) in heel Brabant. Zie par. 3 Provinciaal (rijks)vastgoedplan. Onderzoek de mogelijkheden voor grondverwerving en uitruil van (rijks)gronden.

NB-16

Gebiedsontwikkeling Maasvallei (Venray-Wychen)


Natuur-ontwikkeling

 

Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht (Staatsbosbeheer)

Aantrekkelijk wonen en werken in Brabant vereist de ontwikkeling van de agrarische productielandschappen in relatie tot de EHS in de Maasvallei. Samenwerking met de ‘rechteroever’ van de Maas (Gelderland).

Onderzoek de mogelijkheden voor grondverwerving en uitruil van (rijks)gronden.

NB-24

KennisAs A2

 

Stedelijke ontwikkeling

Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht

Het MIRT-onderzoek KennisAs A2 wil knelpunten in infrastructuur aanpakken binnen een integraal ontwikkelingsperspectief (inclusief Brainport en relatie met REOS). Onderzoek of rijksgronden (via verwerving of ruil) kunnen worden ingezet om maatregelen, die resulteren uit het MIRT-onderzoek te helpen realiseren.

NB-28

Voltooien EHS

Natuur-ontwikkeling

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht SBB

 

In Noord-Brabant kiest de provincie voor het voltooien van de EHS, maar in een langere tijdsperiode. SBB is een van de grote natuurbeheerders, die nauw samenwerken met de provincie. Onderzoek waar grondposities van het Rijk kunnen bijdragen aan voltooien van de herijkte EHS (SBB en andere RVR-partners).

NB-33

Ruimtelijke inpassing niet-natuurfuncties bij grote natuurterreinen:

-Brabantse Wal / Aviolanda

-NP de Biesbosch

-NP De Peel

-Transnationaal Landschap Groote Heide

Natuur-

Ontwikkeling;

Defensie

 

Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht SBB;

Rijk en regio voeren beleid gericht op de ruimtelijke inpassing van wonen, werken en leisure aan de randen van de grote natuurterreinen in Brabant:

Brabantse Wal – Aviolanda:  (voorkeurslocatie van Defensie voor groot militair luchtvaartonderhoud);

NP de Biesbosch – concentreren van de beheerseenheden, medegebruik);

NP De Peel – samenwerken met andere terreinbeheerders;

Transnationaal Landschap Groote Heide (NL-B; ten zuiden van Eindhoven). Te onderzoeken of de rijksgronden ter plaatse ingezet kunnen worden voor de gewenste ruimtelijke inpassing.

NB-36

Symbiose cultureel erfgoed met natuur. Mogelijkheden voor kloosters in natuurlijke omgeving.

Cultureel erfgoed

 

Beheer: ingebruik

geving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht SBB

 

In de stedelijke en landelijke gebieden van Noord-Brabant  komen ca 70 kloosters op de markt. Leegstand en verval liggen op de loer. Een gefaseerd  herbestemmingsprogramma is  gewenst (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Het Rijk noch de provincie zijn eigenaar van deze kloosters. Het behoud van dit cultureel erfgoed kan echter in sommige gevallen tot een win-win-situatie leiden voor het natuur-en landschapsbeheer. Verken de mogelijkheden om hierbij rijksvastgoed in te zetten. Locaties nog nader te selecteren.

NB-47

Opvang vluchtelingen

Huisvesting doelgroepen

 

Beheer: ingebruik-geving;  Verkoop

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek / opdracht nodig

Inventariseer  welke (rijks)gebouwen in de provincie in gebruik genomen kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen, respectievelijk het huisvesten van statushouders (RVB, COA, gemeenten). Exacte locaties nog nader te bepalen.

 

 

 

 

 

 

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

NB-20

Brabant Mozaïek – duurzame energie

 

Duurzame energie

 

Beheer: ingebruik-geving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht diensten met vastgoed

Zoekgebieden grootschalige windenergieprojecten en nog aan te wijzen locaties voor kleinschalige energieprojecten (gemeenten). Onderzoek grondposities Rijk en inzetbaarheid voor duurzaam opwekken van energie. Exacte locaties nog nader te bepalen.

NB-21

Brabant Mozaïek – natuurontwikkeling

Natuur-ontwikkeling

Verwerven (ruil)

Te onderzoeken

 

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht van het Staatsbosbeheer

De overheid wil het Brabant Mozaïek versterken door het tegengaan van versnippering van natuurgebieden, het vormen van nieuwe natuurgebieden en het; herstellen van oude landschappen. Onderzoeken of gronden door uitruil of verwerving kunnen worden ingezet voor het versterken van natuur en landschap in het Brabants Mozaïek. Exacte locaties nog nader te bepalen.

NB-25

Deltaprogramma

 

Water-

veiligheid

Verwerving;

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken;

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen opdracht

Onderzoek de inzetbaarheid van  (rijks)vastgoed voor de plannen van het Deltaprogramma, zodra deze meer concreet zijn. Exacte locaties nog nader te bepalen.

NB-30

Integrale vastgoedanalyse ten behoeve van het voltooien van de EHS (en  Natura 2000 gebieden)

Natuur-ontwikkeling

 

 

Verwerving  (ruil)

Te onderzoeken;

 

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht SBB

Overleg in RVR verband

Onderzoek of rijksgronden door uitruil of verwerving kunnen worden ingezet voor het voltooien van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarbij (administratieve) ruilverkaveling faciliteren. De provincie biedt het beleidskader. Rest opgave EHS:  5.000 ha. Aaneensluiten van natuurterreinen tot 

grote systemen: Nationale parken nieuwe stijl,  grote wateren en de Groene Metropool. Exacte locaties nog nader te bepalen.

NB-35

Natuurcompensatie koppelen aan gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling.

Natuur-ontwikkeling

 

Verkoop / verwerving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht SBB

 

EU-beleid verplicht overheden om natuur, die verloren gaat door economische projecten, te compenseren door middel van natuurontwikkeling. Staatsbosbeheer heeft de expertise om die compensatie uit te werken (onderzoek, ontwerp en uitvoering) voor andere (rijks) overheden. Verken de  mogelijkheden om deze  samenwerking te realiseren. (Betreft Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, de betreffende gemeenten en het RVB).

 


[1] ‘Specialties’ zijn objecten met een bijzondere, maatschappelijke bestemming zoals gevangenissen.