Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Noord-Holland

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

NH-01

Kop van Noord-Holland

Economie / werkgelegenheid

Verkoop (ruil) / beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig (RVB)

Rijksvastgoed kan een cruciale rol spelen bij het integraal stimuleren van economische ontwikkeling in deze ‘anticipeerregio’. Zeehavenbeleid, Waddenzeebeleid, anticipeerbeleid bevolkingsdaling, en recreatie in de Kop van Noord-Holland.

NH-02

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop / beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht (RVB)

Benutten kansen bestaande portefeuille en afstootopgave in MRA. Agenda Stad, Metropolitane ontwikkeling, economische groei.

NH-03

Zaancorridor

Alkmaar en Heerhugowaard

Mobiliteit / infrastructuur

Verkoop / beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Past in opdracht (RVB)

Rijksvastgoed dat in Heerhugowaard (2 objecten) en in Alkmaar (8 objecten) wordt afgestoten, inzetten om stedelijke ontwikkelingen rondom de stations van de grond af te krijgen. Deze stations zijn onderdeel van de Zaancorridor: snelle OV-verbinding achterland met Metropool èn knooppuntenbeleid.

NH-04

Diemerbos windenergie

Duurzame energie

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

extern verzoek / opdracht nodig

Ingebruikgeving van SBB gronden t.b.v. Windenergie. Duurzame energie kan bijdragen aan de natuurontwikkeling in het Diemerbos.

NH-05

Deltaprogramma

Waterveiligheid

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Klimaatbestendig ontwikkelen. Nog niet concreet gemaakt door provincie.

NH-06

Stelling van Amsterdam

Cultureel erfgoed

Verwerving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Tegenstrijdigheden beleid (bereikbaarheid en cultuur) en belemmering uitvoering. De vraag is in hoeverre de nieuwe weg kan worden aangelegd zonder dat de UNESCO status 'Werelderfgoed' komt te vervallen. Mogelijke oplossingsrichting conform de opstelplaats voor treinen bij het station Uitgeest. Samenloop van Mobiliteit/Infrastructuur en Cultureel erfgoed.

NH-07

Haarlemmermeer Park 21

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop (ruil)

In ontwikkeling

Conform uitvoeringsbeleid

Extern verzoek / opdracht nodig

(SBB, RVB)

Ontwikkelen metropolitaan Landschap; gebruiksgroen in het stedelijke gebied. Verkennen van  uitruilmogelijkheden verkoop en uitruilmogelijkheden in provincie Flevoland of uitruil grond binnen Haarlemmermeer zelf (wie neemt initiatief om een oplossing te organiseren: provincie, SBB of RVB). 

NH-08

Alkmaar, Haarlem, Amsterdam, Haarlemmermeer vergunninghouders

Huisvesting doelgroepen

Beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB, COA)

Onderzoek inzetbaarheid van Rijksvastgoed voor huisvesting asielzoekers/statushouders in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en mogelijk ook in de Haarlemmermeer.

NH-09

Zaanstad, Hembrugterrein

Stedelijke ontwikkeling

 

Beheer: ontwikkeling

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB)

Hembrugterrein: Transformatie leegstaand vastgoed door gebiedsontwikkeling.

NH-10

Pilot duurzaam opwekken van energie op rijksvastgoed in anticipeerregio

Kop van Noord-Holland (Den Helder)

Duurzame energie / bevolkingsdaling

Beheer: ontwikkeling

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Het RVB heeft een rekenmodel ontwikkeld voor ‘gronden en gebouwen’ met als doel de toepassing van verschillende vormen van duurzame energie opwekking (wind, zon, biomassa, geothermie, WKO) in een business plan inzichtelijk te maken. IenM onderzoekt de ruimtelijke doorwerking.

NH-11

Marine Etablissement Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling

Beheer: ontwikkeling

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Geleidelijke ontwikkeling 14 ha in Amsterdam centrum naar wonen, werk en leisure. Dit mede door verhuur van gebouwen aan bij de ontwikkeling passende partijen. Realisatie tijdelijke brug naar Dijksgracht, waardoor het terrein publiek toegankelijk wordt.

NH-12

Verkoop en herontwikkeling PI’s Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

Beheer: ingebruikgeving/ ontwikkeling

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Drie penitentiaire Inrichtingen:- PI Havenstraat (leeg)- PI Overamstel- PI Tafelbergweg (beide komen leeg bij oplevering PI Zaanstad in 2017). In overleg met Gemeente Amsterdam is een voorlopige ontwikkelingsrichting per complex gekozen.  Er zijn voorlopige afspraken over het verkoopproces.  Nu tijdelijk in gebruik bij COA.

NH-13

Koepelgevangenis Haarlem

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop / beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Monumentale koepelgevangenis herbestemmen en afstoten. Herontwikkelings-visie wordt opgesteld  i.s.m.gemeente (SOK d.d. okt 2014). Sluiting conform masterplan Dienst Justitiële Inrichting (DJI). Nu tijdelijk in gebruik bij COA.

NH-14

Havenontwikkeling

Den Helder (Civiel gebruik van marinehaven)

Economie / werkgelegenheid

Beheer: ontwikkeling

In ontwikkeling

beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht

Civiel medegebruik van haven van Den Helder stimuleren i.k.v. economische ontwikkeling in deze anticipeerregio.

NH-15

Zuidas Amsterdam, overdracht van gronden

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Advisering ten aanzien van overdragen van gronden en te vestigen opstalrechten, zowel tussen Rijk en gemeenten als met particulieren en andere overheden.

NH-16

 

Natuur in het zuidelijk deel van de provincie

Natuurontwikkeling

 

Verwerven (ruil)

In ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Externverzoek / opdracht nodig (provincie, RVB, SBB)

Tot 2027 voltooien van het Natuurnetwerk Nederland (EHS) met inzet van 5000 ha grond in zuidelijk N-Holland. Lokatie gronden nog nader vast te stellen. (LEES MEER)