Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Overijssel

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC Fase

Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

OV-01

Binnenstad en stationslocatie Zwolle (Samenwerking gemeente Zwolle)

Stedelijke ontwikkeling

Beheer: ontwikkeling

Verkoop

 

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van het RVB

Een samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen de gemeente Zwolle en BZK/RVB. Afgesproken is om aandacht te hebben voor elkaars belang bij de afstoot van rijksvastgoed, de aanpak van leegstand en bij de optimalisatie van huisvesting nabij het station. De gemeente doet onderzoek naar mogelijkheden voor stedelijke herverkaveling. Het Rijksvastgoedbedrijf kan als indirect belanghebbende hierin meedenken.

OV-02

Stationslocatie Zwolle

 

 

Stedelijke ontwikkeling/economie

 

Beheer: ontwikkeling

In onderzoek

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van het RVB

NS stations en het Rijksvastgoedbedrijf als rijkshuisvester maken op grond van de NS Visie ‘stationsgebieden als katalysator’ zichtbaar welke mogelijkheden er zijn voor de verbetering van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het stationsgebied.

OV-03

Stedelijk gebied Twente (evt. buitengebied) Samenwerking Twente

Stedelijke ontwikkeling

Beheer: ontwikkeling

Verkoop

In ontwikkeling

Conform gemeentelijke beleidsvisie

Past binnen de opdracht van het RVB

Regio Twente, Twentesteden en het Rijksvastgoedbedrijf willen onderzoeken of een samenwerking kan worden aangegaan met het oog op de ruimtelijk-economische ontwikkeling en de vastgoedontwikkelingen binnen de regiogrenzen.

OV-04

Werelderfgoed Balkbrug/Veldzicht (Koloniën van weldadigheid)

Cultureel erfgoed

Beheer: ontwikkeling

In onderzoek

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van het RVB

In Balkbrug ligt het rijksmonument Veldzicht, onderdeel van de voormalige Kolonie van weldadigheid de ‘Ommerschans’.  Samen met onder andere  ‘Veenhuizen’ (Drenthe) wordt dit gebied volgend jaar voorgedragen  voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. Voor het nominatiedossier wordt aangegeven hoe met de cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Kan een vastgoedstrategie gevonden worden die ten goede komt aan de verschillende beleidsdoelen die hier liggen?

OV-05

Rivierengebied

Ruimte voor de Rivier,  NURG IJssel

Verkoop;

Beheer: ingebruikgeving

 

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van RWS en SBB

Rijkswaterstaat en Staatsbosbheer hebben beide gronden in het Rivierengebied en streven naar een slimme combinatie van inrichting en beheer gericht op waterveiligheid en natuurontwikkeling in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’, ‘Stroomlijn’ en Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG).

OV-06

Opvanglocaties COA

Bevolkingsontwikkeling

Verkoop;

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past binnen de opdracht van het RVB

Door de toestroom van vluchtelingen is per direct huisvesting voor asielzoekers en statushouders nodig. Onderzocht wordt of het Rijk vastgoed heeft dat ter beschikking kan worden gesteld aan ondermeer het COA.

OV-07

Agenda Stad

 

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop;

Beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

beleidsuitspraak BZK  nodig

Past binnen de opdracht van het RVB

Onderzoeken van de mogelijkheden van ‘city deals’: ‘De ‘inclusieve stad’ (Twente); de ‘klimaatadaptieve stad’ (Zwolle) en  campusontwikkeling (Enschede / Hengelo)