Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Zeeland

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

ZL-01

Windmolens plaatsen bij sluizen en dijken

Duurzame energie

 

Beheer: ingebruikgeving

In ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Onderzoeken waar plaatsen van windmolens planologisch en technisch mogelijk is nabij sluizen en dijken (gronden van het Rijk) i.s.m. Provincie (Kustvisie) en Rijkswaterstaat.

ZL-02

Aanleg van zonneparken

Duurzame energie

Verwerving / beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht

Onderzoeken of inzet van rijksgronden mogelijk is tbv opwekking duurzame energie op locaties voor aanleg zonneparken in Provinciaal Omgevingsplan. Locaties: oa Haventerreinen.

ZL-03

Maatregelen dammen en duinen i.c.m. integrale ontwikkeling Brouwerseiland / Veerse Gatdam

Waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurontwikkeling / economie / werkgelegenheid

Verwerving / beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Aanpassen van dammen en dijken aan klimaatverandering ikv Waterveiligheids- en zoetwaterprogramma. Koppelen aan meervoudig ruimtegebruik: vrijetijdseconomie (mitigeren effecten van bevolkingsdaling), natuurontwikkeling, energieproductie en waterkwaliteit.

ZL-04

Herstel balans visserij en natuur in Grevelingen / Veerse Meer

Economie / werkgelegenheid; natuurontwikkeling

Beheer

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek / opdracht nodig

Opnieuw beoordelen van afspraken m.b.t. visserijrechten en natuur; begrenzing visserijgebieden t.o.v. natuurgebieden herzien; beheerafspraken aanpassen. (EZ; IenM; Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf).

ZL-05

Ontwikkeling Marinierskazerne Vlissingen; beleving cultureel erfgoed Fort Rammekens

Economie /werkgelegenheid ; defensie; cultureel erfgoed

Verwerving / beheer: ontwikkeling; beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht

Versterken van het economisch profiel (Gebiedsagenda); beschikbaarheid terreinen inclusief waterkeringen voor militaire oefeningen; vergroten mogelijkheden voor beleving van het cultureel erfgoed Fort Rammekens en natuurlijke omgeving (in relatie tot zonering munitieopslag Defensie); i.s.m. Staatsbosbeheer.

ZL-06

P.I. Torentijdstraat, Middelburg

Stedelijke ontwikkeling; huisvesting doelgroepen

Beheer: in gebruikgeving; verkoop

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Nader uitwerken hergebruiksmogelijkheden gericht op verkoop op langere termijn; tijdelijk aanwenden van deel van het complex voor opvang asielzoekers/statushouders ?(COA).

ZL-07

Verkenning City Deal (Agenda Stad) Z4

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht

Onderzoek mogelijkheden van inzet van rijkspanden (af te stoten ikv masterplan Zeeland) in City Deal (Agenda Stad) Z4 - Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen.

ZL-08

Kanaalzone Gent-Terneuzen

Economie / werkgelegenheid; infrastructuur; duurzame energie

Beheer: ontwikkeling

In uitvoering

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Herinrichting in relatie tot vergroten sluizencomplex Terneuzen = Gebiedsagenda: benutten economische potentie (lange termijn); reallocatie bedrijven; medegebruik voor opwekken duurzame energie; tijdelijk gebruik op korte termijn. samenwerking bevorderen tussen diverse grondeigenaren (ProRail, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en anderen).

ZL-09

Natuurontwikkeling de Braakman

Natuurontwikkeling

Verwerving (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak nodig

Past in opdracht

Opheffen van versnipperde eigendomssituatie, die het treffen van hydrologische maatregelen bemoeilijkt. In het kader van het voltooien van het Natuur Netwerk Zeeland.

ZL-10

Afstemmen vraag en aanbod vastgoed (krimpregio’s)

Bevolkingsdaling

 

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak nodig

Extern verzoek / opdracht nodig

Welk vervolg krijgt de samenwerking tussen Rijk en regio op het thema ‘Maatschappelijk vastgoed’ in Zeeland? Actieprogramma Bevolkingsdaling; in relatie tot Gebiedsagenda en Position Paper krimpregio’s.

ZL-14

Versterken omvang en samenhang Staatsbosbeheer-terreinen

Natuurontwikkeling

Verwerving (ruil)

In ontwikkeling

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Onderzoek naar interesse van Staatsbosbeheer in af te stoten defensieterreinen (exacte locaties nader te bepalen).

ZL-15

Bevorderen kavelruil

Natuurontwikkeling, economie / werkgelegenheid

Verwerven (ruil), verkoop

Te onderzoeken

 Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Optimaliseren van ruimtegebruik ten behoeve van de landbouw, natuurbeheer, waterveiligheid enz. Optimaliseren van het beheer voor diverse grondgebruikers door middel van kavelruil. Het provinciaal kavelruilbureau biedt expertise. Onderzoeken van mogelijkheden/vormen om deel te nemen (RVR-partners; exacte locaties nader te bepalen).

 

 

 

 

 

 

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

ZL-11

Duurzaam opwekken van energie op rijksgronden of rijksgebouwen

Duurzame energie

Beheer: ingebruikgeving

In ontwikkeling

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht vastgoedhoudende dienst

Onderzoeken welke rijksgronden of rijksgebouwen in Zeeland kunnen worden (mede) gebruikt voor duurzaam opwekken van energie (i.s.m. Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer; exacte locaties nader te bepalen).

ZL-12

Functietoewijzing en beheer in Deltawateren

Natuurontwikkeling

Beheer

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Duidelijk bestemmen en begrenzen van natuurgebieden in de Deltawateren in relatie tot andere functies. Afspraken maken over beheertitels (aanwijzing beheerders); rolverdeling EZ/IenM resp. Staatsbosbeheer/Rijkswaterstaat. Middelenafspraken maken. (Rol Rijkswaterstaat/Rijksvastgoedbedrijf?).

ZL-13

Waterveiligheid, waterkwaliteit en natuurkwaliteit in Zuidwestelijke Delta

Waterveiligheid; natuurontwikkeling

Beheer

In ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht

Onderzoek naar combinatie van maatregelen voor waterveiligheid met vergroten natuurkwaliteit in grote wateren Zuidwestelijke Delta (zie ook Zuid-Holland).

ZL-16

Prijsstelling aankoop van voorheen verpachte grond

Natuurontwikkeling (eventueel ook andere beleidsdoelen)

Verwerven, verkoop

Te onderzoeken

Conform uitvoeringsbeleid

Past in opdracht

Derde partijen, die grond aankopen van het Rijksvastgoedbedrijf, betalen in individuele gevallen naast 100% marktconforme waarde ook nog ..% als vergoeding aan de (voormalige) pachter. Bij koop van private eigenaren betaalt men 100% .