Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

ZH-01

Noordwaard / Biesbosch

Natuuropgave

Beheer:
ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Gronden van Rijkswaterstaat dienen doelen van waterveiligheid (ministerie van IenM), en doelen van het ministerie van EZ (uitgevoerd door Staatsbosbeheer): N2000 en nationaal landschap. Vraag is hierbij wat het best passende beheermodel van deze gronden is.

ZH-02

Bereikbaarheid Hoekse Waard

Mobiliteit

Verwerven

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Ontwikkelingen van mobiliteitsontwikkeling vraagt in toekomst om mogelijke uitbreiding van infrastructuur. Anticiperen op mogelijke nieuwe bereikbaarheidsverbindingen tussen Rotterdam en Brabant betekent mogelijk vasthouden en eventueel verwerven van gronden.

ZH-03

Den Haag Internationale Zone

Economische ontwikkeling

Beheer:
ingebruikgeving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Den Haag internationale zones: menging milieu’s en hoe krijgt dat betekenis in gebouwen die we hebben. Vervolg Atelier Making Projects. Visie op publiek vastgoed als uitwerking van de MIRT afspraak. Zuidvleugel heeft hiervoor een aanpak uitgedacht, waarbij provincie en gemeenten ook kunnen nadenken hoe het publieke vastgoed beter te benutten. Vraag van Zuidvleugel hoe in dit geval om te gaan met kantoor aan de Plesmanweg.

ZH-04

Dordrecht

Stedelijke ontwikkeling

Beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Positionering van de stad t.o.v. railverkeer, nieuwe en wegtrekkende functies in een visie op de stad uitwerken. Hieruit kan voortvloeien verkoop van rijksvastgoed (betrokken RVR-partners: Pro Rail, Rijksvastgoedbedrijf). Vervolg Atelier Making Projects. Visie op publiek vastgoed als uitwerking van de MIRT afspraak. Zuidvleugel heeft hiervoor een aanpak uitgedacht, waarbij provincie en gemeenten ook kunnen nadenken hoe het publieke vastgoed beter te benutten.

ZH-06

Bereikbaarheid naar Voorne Putten

Mobiliteit

Verwerven

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Bereikbaarheid naar Voorne Putten verbeteren door aanleg weg. Aandachtspunt voor Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, maar vooralsnog onduidelijk of daar grond voor aangekocht moet worden.

ZH-07

Haven Rotterdam

Economische ontwikkeling

 

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Gebieden in de Haven Rotterdam: Havenbedrijf Rotterdam wil graag met Rijkswaterstaat praten over ‘slimme verdeling van de gronden in het gebied’. Hierover is binnenkort overleg. Let op: Rijksgronden aldaar kennen niet altijd Rijkswaterstaat als materieel beheerder.

ZH-08

Voorzieningen rijksvastgoed, laadpalen

Duurzaamheid

Beheer:
ingebruikgeving

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht RVR-leden

Bij het inregelen van de concessies (bezinestations) zou meer ingezet moeten worden op laadpalen en verblijfruimte. Veel vragers richting Rijkswaterstaat om hierin te investeren, maar vergunningen e.d. moeten via Rijksvastgoedbedrijf worden georganiseerd. Samenwerking tussen Rijksvastgoedbedrijf/Rijkswaterstaat om dit breder te trekken dan alleen voorzieningen langs infrastructuur (ook kantoren).

ZH-09

Zoeklocatie overnachtings-plaatsen (vracht- wagens)

Mobiliteit

Beheer: ingebruikgeving

 Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht RVR-leden

Rijkswaterstaat (en de regio) is op zoek naar een geschikte locatie voor overnachtingsplaatsen voor vrachtwagens langs de grote verbindingswegen

ZH-10

Marine Vliegkamp Valkenburg

Stedelijke en natuur ontwikkeling

Verkoop

In uitvoering

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht RVR-leden

Het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg (ca. 280 ha op Katwijks grondgebied en ca. 50 ha op Wassenaars grondgebied) wordt herontwikkeld tot een woonlocatie voor maximaal 5.000 woningen. In het gebied worden ook ondersteunende voorzieningen gepland, evenals een werkpark met een omvang van ca. 20 ha. Het groengebied De Mient Kool-tuin is bedoeld als buffergebied naar het kwetsbare duingebied toe (Natura 2000). Ook de inrichting van de Ommedijkse Polder, welke een buffer vormt richting Wassenaar, heeft relaties met het plan. Het Masterplan geeft problemen met Stikstof. Er wordt verschillend aangekeken tegen de ambitie om een Drone Valley te realiseren. De innovatieve exposure wordt zeker meegewogen, maar moet passen binnen het ruimtelijk plan.

ZH-11

Eiland Goeree Overflakkee / Stellendam

Natuurontwikkeling, windenergie

Beheer: ingebruikgeving

In uitvoering

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht RVR-leden

Op het eiland Goeree Overflakkee is een zoetwaterkanaal geprojecteerd als gevolg van het Kierbesluit in combinatie met recreatie- en natuurontwikkeling (voormalige EHS zone). Als gevolg van de rijksdoelstellingen voor het genereren van duurzame energie worden in het gebied tevens de mogelijkheden voor windenergie verkend. De aanleg van het zoetwaterkanaal reguleert de zoetwatervoorziening ten behoeve van de landbouw en vormt een scheiding tussen zoet en zout milieu op een deel van het eiland. Het Kierbesluit is een uitwerking van een internationaal besluit voor de vismigratie.

ZH-12

Grevelingen in de Zuidwestelijke Delta

Waterkwaliteit en –veiligheid, natuurontwikkeling

Beheer:

ingebruikgeving

In ontwikkeling

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht RVR-leden

De minister van IenM biedt in de Ontwerp-RGV zicht op het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen en het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer om de waterkwaliteit te verbeteren en daarmee een impuls te geven aan het gebied, onder het voorbehoud van het vinden van financiële dekking binnen één jaar na vaststelling van de rijksstructuurvisie. Het ministerie van IenM heeft het Rijksvastgoedbedrijf verzocht te blijven adviseren over het haalbaar maken van de gebiedsontwikkeling en additionele ondersteuning in kennisont-wikkeling ten aanzien van financieerbaarheid.

ZH-13

Exploitatie Maatschappij Krimpen”

Stedelijke ontwikkeling

Verkoop

In ontwikkeling

Uitvoeringsbeleid

Extern verzoek of opdracht nodig

Ontwikkeling nat bedrijventerrein op gronden die zwaar verontreinigd zijn. Opstellen van een sluitende business case.

ZH-15

Metropolitaan Landschap Midden-Delfland

Natuurontwikkeling

PM

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

In het kader van de ontwikkeling van het Metropolitaan Landschap, adviseert Adriaan Geuze de gemeente Westland en met name de gemeente Midden Delfland welke keuzes het beste gemaakt kunnen worden. Staatsbosbeheer zal het advies in overweging nemen om wel/niet met vastgoed te handelen.

ZH-17

Windenergie langs A12

Windenergie

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Windenergieopgave: langs A12 tussen Nootdorp en Zoetermeer. Mogelijkheden voor windenergie op rijksgronden langs de A12 (Staatsbosbeheer).

ZH-18

Biomassa bij de A15

Energie

Beheer:

ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Toepassen biomassa: staatsbosbeheer ziet mogelijkheden bij de A15 ter hoogte van Pernis / Goeree Overflakkee.

ZH-19

Huisvesting vluchtelingen

Huisvesting vluchtelingen

Beheer:

ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Zowel voor de huisvesting van asielzoekers als ook voor de huisvesting van vergunninghouders is ruimte nodig. De asielzoekers vallen onder de verantwoordelijkheid van COA en voor de huisvesting van vergunninghouders zijn gemeenten verantwoordelijk; de provincie voert de regie op de huisvesting vergunninghouders.

ZH-20

Benutten kabels en leidingen t.b.v. dataverkeer

Infrastructuur

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Past in opdracht RVR-leden

Pro Rail heeft kabels en leidingen liggen langs spoortracées. Er is forse overcapaciteit en Pro Rail wil nadenken hoe de gezamenlijke overheden slimmer om kunnen gaan met deze capaciteit.

ZH-21

Huisvesting Internationale Organisaties

Economische ontwikkeling

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Nederland als Gastland (van Buitenlandse Zaken) uitvoeren door loketfunctie steviger in te vullen en Internationale Organisaties (bij voorkeur) in Den Haag en Nederland te huisvesten. Gezien dynamiek van dit soort vragen, zou het wenselijk zijn om een voorraad aan te houden: kantoor dat gedeeld kan worden door meerdere IO’s. Zijn hiervoor mogelijkheden in de bestaande of toekomsige portefeuille?

 

 

 

 

 

 

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

ZH-05

City Deal

Stedelijke ontwikkeling

Beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Realiseren van stedelijk woonklimaat door transformatie leegstaand (rijks)vastgoed. (eerste verkenningen in Den Haag, Rotterdam, Leiden, Gouda, Dordrecht). Vooralsnog is Dordrecht de meest kansrijke in relatie tot rijksvastgoed.

ZH-14

Delta-programma Zuid-Holland

Waterveiligheid

PM

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek of opdracht nodig

Klimaatbestendig ontwikkelen; nog niet concreet gemaakt door provincie

ZH-16

PAS opgave

Natuurontwikkeling

PM

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht RVR-leden

PAS (Stikstof): Staatsbosbeheer heeft een lijst met projecten klaar om te starten.