Rijksoverheid

Natuurontwikkeling Noord-Holland

Waar gaat het om?
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In het Natuurpact hebben de provincies met het rijk afgesproken om tot 2027 80.000 hectare natuur in te richten. In het zuidelijk ‘drukke’ deel van Noord-Holland betekent dit tot 2027 een inzet van 5000 hectare grond, waarbij de locatie van de gronden nog nader vastgesteld moet worden.

Beleidambities
De provincie Noord-Holland kent een vijftal uitgangspunten om in te zetten op natuurontwikkeling:

1.       Een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland voor bewoners en voor het economisch vestigingsklimaat in de provincie. De provincie wil de natuur borgen voor toekomstige generaties en de biodiversiteit (de verscheidenheid van dieren en planten) stimuleren.

2.       Rekening houden met de gevolgen van maatschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen.

3.       Integraal oppakken van beleid voor natuur, recreatie, landschap en versnippering van beleid en overlappende regelgeving.

4.       Focus op de Ecologische Hoofdstructuur binnen de provincie.

5.       Natuur-, recreatie-, en landschapsbeleid zoekt de verbinding op met de beleving van bewoners van Noord-Holland. Nieuwe alliantie zullen gesloten moeten worden om tot gebiedsgerichte oplossingen te komen.

Zie voor de gehele gebiedsagenda: Gebiedsagenda Noord-Holland Utrecht Flevoland

De provincie wil de natuur borgen voor toekomstige generaties en de biodiversiteit (de verscheidenheid van dieren en planten) stimuleren. Daartoe stelt ze ruim € 40 miljoen per jaar beschikbaar. Het natuurbeleid van de provincie vindt u in de Agenda Groen.

Inzet Vastgoed
Rijks gronden in de Kop van Noord-Holland en gronden in de provincie Flevoland.

Hoe uit te voeren?
Samen met verschillende partners legt de provincie ecologische natuurverbindingen aan, zoals natuurbruggen (ecoducten) en -tunnels, rietkragen langs vaarten en bloemrijke dijken. Door versnipperde natuurgebieden weer te verbinden, kunnen dieren zich veilig van het ene naar het andere gebied verplaatsen, krijgen (zeldzame) dieren een groter aaneengesloten leefgebied, kunnen ze beter voedsel en soortgenoten vinden en stijgen hun overlevingskansen. Ook planten kunnen zich verspreiden.

Dankzij natuurverbindingen en beschermingsmaatregelen voor bedreigde plant- en diersoorten en een schoner milieu zijn de slechtvalk, lepelaar, ooievaar, raaf, boommarter en eekhoorn in Noord-Holland teruggekeerd of groeit hun populatie weer.

De verbindingen waar de provincie aan werkt, zijn opgenomen op de groenprojectenkaart.

Netwerk
Ministerie van EZ, provincie Noord-Holland, natuurbeschermingsorganisaties als: Staatsbosbeheer, Recreatieschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, particuliere organisaties.

Rijksvastgoedbedrijf kan in overweging nemen om agrarische gronden in de Kop van Noord-Holland en/of Flevoland in te zetten voor het vestigen van boeren uit het zuidelijk deel van de provincie.

Volgende stappenVerkenning naar het ruilen van gronden om boeren bedrijven de mogelijkheid te bieden om gericht tot natuurontwikkeling te komen. D.w.z. boeren zouden verplaatst kunnen worden naar andere delen van de provincie of naar een andere provincie waar meer agrarische gronden beschikbaar zijn omwille van natuurontwikkeling in en rondom de metropool regio Amsterdam.