Rijksoverheid

Over de ICRV

De Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed heeft drie taken:

  1. strategievorming met betrekking tot rijksvastgoed,
  2. het jaarlijks vaststellen van een rijksbrede portefeuillestrategie met betrekking tot alle rijksvastgoed en advisering van de ministerraad,
  3. het fungeren als opdrachtgever van de rijksbrede vastgoedontwikkelprojecten van het rijk.

 

De ICRV heeft geen rol wat betreft de individuele rijksdiensten met vastgoed, maar wel als het om vastgoedzaken gaat die ten minste twee departementen direct of indirect aangaan. Daarnaast voert de ICRV de regie over ontwikkelprojecten in de voorfasen van het MIRT (initiatief- en verkenningsfase); dit wordt nog nader uitgewerkt. In de ICRV zijn de volgende departementen vertegenwoordigd: FIN, DEF, BZK, OCW, IenM, EZ, VenJ. Voorzitter is de dg Ruimte en Water van IenM, Peter Heij.

Leden van de ICRV zijn:

Naam Organisatie Functie
drs. C.B.F. Kuijpers (Chris) Ministerie BZK Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen / Voorzitter ICRV
mr. drs. A. W. H. Bertram (Annet) Ministerie BZK / Rijksvastgoedbedrijf Directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf
drs. F.G. Licher (Ferdi) Ministerie BZK / DG Bestuur, Ruimte en Wonen Directeur Bouwen en Energie
drs. J.M.C Smallenbroek (Meindert) Ministerie EZK Directeur Energie en Omgeving
drs. E. Kwast (Bert) Ministerie Defensie Plv. directeur DRMV
Ir. A.P.M. Bersee (Alexander) Ministerie OCW Directeur Erfgoed en Kunsten
mw. drs. A. van Rhijn-Boelhouwer (Astrid) Ministerie Financiën Coördinerend inspecteur
mr. drs. A.M. Weimar (André) Ministerie BZK / DG Overheidsorganisatie Directeur Inkoop, Faciliteiten en Huisvestingsbeleid
dhr. drs. R.A.P. Paas (Roger) Ministerie J&V Directeur Huisvesting en Facilities
mr. drs. J.B. Dijkstra (Jan-Bert) Ministerie I&W Programmadirecteur Beter Benutten
dhr. Drs. R.P. van Brouwershaven (Rob) Ministerie LNV Directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
drs. H.E. ten Velden (Hans) Ministerie BZK / Rijksvastgoedbedrijf / Directie P&P/ Afdeling Strategie Secretaris ICRV / Programmamanager Rijksvastgoedportefeuillestrategie / Secretaris ICRV